Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Čeština pro rusky mluvící cizince (dlouhodobé prezenční kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:studenti z rusky hovořících zemí, zájemci o studium na vysokých školách v ČR
Doba trvání / hodinová dotace:dvousemestrální kurz od září do května (celkem 680 hodin)
Cena:55.000,--Kč
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra slavistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Anotace:Kurz je organizován katedrou slavistiky FF OU v Ostravě. Je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, podle potřeb frekventantů kurzu bude přihlíženo také k požadavkům přijímacího řízení na jiných veřejných vysokých školách v ČR. Výuka je cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků češtiny, komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR). Podle zkušeností s výukou v akademickém roce 2015/2016 jsou frekventanti kurzu schopni po jeho ukončení ovládat češtinu minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR), což je základní požadavek pro studium na většině českých VŠ.
Způsob ukončení studia:absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování programu CŽV. Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu s hodnocením výsledku zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Budou informováni o možnosti absolvování některé z certifikovaných zkoušek z češtiny (CCE) dle SERR, které jsou realizovány na ÚJOP UK v Praze (CCE-A1, CCE-A2, CCE-B1, CCE-B2, CCE-C1).
Předpoklady pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání anebo je student v den podání přihlášky v posledním ročníku střední školy. Přijato bude max. 15 uchazečů.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra slavistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 1. června
Kontakt / další informace:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Sylaby studijních předmětů jsou vypracovány v souladu s normativy uvedenými ve Společném evropském referenčním rámci (SERR). Dvousemestrální kurz - výstupní znalost češtiny na úrovni B1/B2 SERR.
Další informace:minimální počet účastníků: 9