Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin) / Czech for Russian-speaking Foreigners (640 Hours)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium na OU a VŠ v ČR z rusky mluvících zemí
Doba trvání / hodinová dotace:dvousemestrální kurz (září 2019 – červen 2020)
datum zahájení výuky: 9. 9. 2019
(celkem 640 hodin)
Cena:65.000,- CZK
Forma:prezenční
Organizace studia:4 hodiny / denně (20 hodin / týdně)
Garantující odborná katedra:Katedra slavistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Anotace:Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o výuku češtiny. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky, slovní zásoby a mluvnice (fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B1/B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Způsob ukončení studia:po prvním semestru písemná a ústní zkouška: úroveň A2,
po druhém semestru písemná a ústní zkouška: úroveň B1/B2 (dle SERR)
Výstupní doklad:Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání;
zájemce je v den podání přihlášky v posledním ročníku střední školy
Přihlášky:online forma (e-přihláška ke studiu)
Přijímací řízení:Kurz bude realizován při minimálním počtu 8 studentů (max. počet přijatých 12; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Uzávěrka přihlášek:20. 8. 2019
Kontakt / další informace:PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod
Další informace:Pedagogická poradkyně je autorkou moderních učebnic češtiny pro rusky mluvící cizince.