Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Sestra (všeobecná, specialistka), zdravotnický záchranář
Doba trvání / hodinová dotace:40 hodin (20 hod. teoretické výuky, 10 hodin cvičení, 10 hodin praxe)
Cena:500 Kč
Organizace studia:Certifikovaný kurz bude probíhat v blocích o celkovém počtu 40 hodin. Teoretická část výuky bude realizována prostřednictvím přednášek (20 hodin) a cvičení (10 hodin) v budově ZY Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Praxe (10 hodin) bude realizována ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Anotace:Certifikovaný kurz pomůže porozumět potřebám a problémům pacientů a jejich blízkých v závěru jejich života, což může vést ke zkvalitnění a zefektivnění důstojné péče o umírající pacienty a jejich rodiny a k zvyšování jejich kvality života.
Způsob ukončení studia:Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky. Závazné přihlášky zašlete na níže uvedenou adresu. O zařazení do kurzu budou zájemci informováni a  obdrží bližší informace k rozvrhu a organizaci kurzu.
Předpoklady pro přijetí:odborná způsobilosti k výkonu povolání v určených oborech dle §62, odst. 2 zákona 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyplnění elektronické přihlášky
  • doložení kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru
  • uzavření smlouvy o CŽV
Přihlášky:Elektronickou přihlášku zašlete do 30. září 2015. V případě naplnění kapacity kurzu bude podání přihlášky ukončeno v dřívějším termínu.
Kontakt / další informace:Mgr. Marketa Babičová
Vyučující:PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, PhD.,
MUDr. Milan Stolička, Ph.D.,
Mgr. Erika Hajnová Fukasová,
doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.,
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.,
doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny kurzů:
1. kurz kapacita kurzu již naplněna
Teoretická výuka (včetně cvičení): 23. 3. 2015 - 25. 3. 2015, LF OU v Ostravě
Praktická výuka: 2. 3. 2015, 30. 3. 2015 nebo 13. 4. 2015 FN Ostrava

2. kurz
Teoretická výuka (včetně cvičení): 9. 11. 2015 – 11. 11. 2015, LF OU v Ostravě
Praktická výuka: FN Ostrava, termín bude upřesněn