Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Ošetřovatelská péče v geriatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:všeobecné sestry (Bc.)
Studium prohlubuje vědomosti a dovednosti pro rozšíření odborné způsobilosti v oblasti geriatrické péče o staré a stárnoucí jedince, jejich rodiny a příslušné komunity, pro organizaci ošetřovatelské péče v institucích a v komunitní péči.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu (obsah je shodný s obsahem studia oboru) + 2 semestry kombinovaného studia (bez úhrady) podle studijního plánu magisterského studia příslušného oboru. V rámci placeného kurzu - 92 hodin teoretické výuky a 240 hodin praxe
Cena:12 000 Kč za každý semestr
Forma:kombinované
Číslo akreditace:MŠMT 43200/2012
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Anotace:Jednoleté studium v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. Studium prohlubující odbornou způsobilost v geriatrickém ošetřovatelství je určeno registrovaným všeobecným sestrám s bakalářským vzděláním v oboru. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení kurzu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:1. fáze studia – jednoletý placený kurz
Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru je kurz zakončen obhajobou závěrečné práce. Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

2. fáze studia
V případě úspěšného absolvování přijímacího řízení bezplatné absolvování 2. ročníku kombinovaného studia stejného studijního oboru se statutem řádného studenta VŠ. Výstupem je získání magisterského titulu v oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii po úspěšném průběhu studia ve 2. ročníku, státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce.
Výstupní doklad:1. fáze osvědčení a 2. fáze diplom a titul Mgr.
Předpoklady pro přijetí:všeobecná sestra (Bc. v oboru)
Přihlášky:ANO, podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu

Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. července 2017 do 31. srpna 2017. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra
  • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Diplom/Diploma supplement (Bc. všeobecná sestra)
na adresu:
Bc. Renáta Žemlová Lékařská fakulta OU Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2017
Kontakt / další informace:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
Bc. Renáta Žemlová
Způsob platby:převod z účtu
Vyučující:
Plán studia / rámcový harmonogram:Studium bude zahájeno v září, doba trvání 1 rok. Výuka dvou semestrů dle harmonogramu studijního oboru N5341T017 Ošetřovatelská péče v geriatrii, obhajoba závěrečné práce na závěr druhého semestru.
Další informace:Ošetřovatelská péče v geriatrii (CŽV v rámci akreditovaných studijních oborů)
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:Absolventům budou dle rozsahu realizované výuky přiděleny kredity v souladu s vyhláškou 4/2010 Sb.