Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry/202 hodin
Cena:18 000 Kč
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry matematiky.
Číslo akreditace:MSMT – 6584/2022-3-215
Garantující odborná katedra:Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Pedagogický poradce:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Anotace:Hlavním vzdělávacím cílem je umožnit učitelům rozšířit odbornou kvalifikaci. Absolvováním získávají kvalifikační předpoklady k výuce předmětu Matematika na  jiném druhu školy než mají aprobaci.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů. Vstupním požadavkem na účastníka je učitelská aprobace v oboru Matematika.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Centrum CŽV, PřF OU
Gabriela Peroutková
Chittussiho 10
71000 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Plán studia / rámcový harmonogram:
  1. Algebraické struktury
  2. Didaktika matematiky
  3. Konstrukční geometrie 2
  4. Lineární algebra a analytická geometrie 1
  5. Matematická analýza 1
  6. Seminář k závěrečným pracím
  7. Teoretická aritmetika
  8. Úvod do studia matematiky
  9. Obhajoba závěrečné práce
  10. Závěrečná zkouška