Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry/210 hodin
Cena:18 000 Kč
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry informatiky a počítačů.
Číslo akreditace:1306/2023-4-18
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele informatiky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat Informatiku nebo Výpočetní techniku na ZŠ a SŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů. Vstupním požadavkem na účastníka je učitelská aprobace v oboru Informatika, Informační technologie.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Centrum CŽV, PřF OU
Gabriela Peroutková
Chittussiho 10
71000 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci katedry informatiky a počítačů PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Algoritmizace a úvod do programování
Databáze
Didaktika informatiky I. pro SŠ
Seminář k závěrečné práci I.
Základy programování
Základy rastrové grafiky
Didaktika informatiky II. pro SŠ
Moderní trendy v IT
Objektové programování
Robotika
Seminář k závěrečné práci II.
Vektorová grafika
Využití ICT při projektovém vyučování