Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 288 vyučovacích hodin
Cena:29 200 Kč při počtu 7 účastníků
34 000 Kč při počtu 6 účastníků
40 800 Kč při počtu 5 účastníků
Cena u e-přihlášky je nastavena na 29 200 Kč za celé studium, v případě, že by bylo méně účastníků, bude cena upravena.
Studium je hrazeno ve dvou splátkách.
Forma:kombinované
Organizace studia:Prezenční výuka kombinovaná s distanční s využitím LSM Moodle a MS Teams. Výuka je realizována zpravidla v pátek (celý den), praktická cvičení v laboratoři zpravidla blokově v sobotu.

Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:probíhá akreditace
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.,
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Anotace:Cílem rozšiřujícího studia je umožnit učitelům chemie rozšířit si odbornou kvalifikaci – absolvováním získávají kvalifikační předpoklady k výuce předmětu CHEMIE na jiném druhu nebo stupni školy, než pro který mají pro daný předmět aprobaci.
Způsob ukončení studia:Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Výstupní doklad:Absolventi studia získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o „pedagogické minimum“. Vstupním požadavkem na účastníka je učitelská aprobace v oboru CHEMIE.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:pracovníci katedry chemie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Didaktika chemie SŠ
Badatelské metody ve vzdělávání
Experiment ve výuce chemie
Chemické výpočty
Průmyslová chemie pro učitele chemie
Technika experimentální práce 1 pro učitele SŠ
Technika experimentální práce 2 pro učitele SŠ
Vybrané problémy z analytické chemie
Vybrané problémy z anorganické chemie
Vybrané problémy z biochemie
Vybrané problémy z didaktiky chemie
Vybrané problémy z fyzikální chemie
Vybrané problémy z obecné chemie
Vybrané problémy z organické chemie
Vybrané praktické úlohy z biochemie
Vybrané praktické úlohy z fyzikální chemie
Vybrané praktické úlohy z preparativní anorganická chemie
Vybrané praktické úlohy z preparativní organická chemie
Vybrané praktické úlohy z analytické chemie