Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ s aprobací chemie
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 208 vyučovacích hodin
Cena:15 000,- Kč
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry chemie. Výuka bude probíhat v semestrech v pátek odpoledne (popř. bude organizovaná blokově).
Číslo akreditace:MSMT – 15561/2019-1-497
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Anotace:Cílem je umožnit učitelům rozšířit si odbornou kvalifikaci – absolvováním získávají kvalifikační předpoklady k výuce předmětu Chemie na jiném typu školy, než mají pro daný předmět aprobaci.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Vstupním požadavkem na účastníka je učitelská aprobace v oboru Chemie.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2021
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura. V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání. Částku lze hradit ve 2 splátkách v termínech uvedených ve smlouvě o studiu.
Vyučující:Pracovníci katedry chemie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Didaktika chemie SŠ
 2. Experiment ve výuce chemie
 3. Chemické výpočty
 4. ICT ve výuce chemie
 5. Možnosti motivace a popularizace v chemii
 6. Návykové látky
 7. Technika experimentální práce 1
 8. Technika experimentální práce 2
 9. Vybrané problémy z analytické chemie
 10. Vybrané problémy z anorganické chemie
 11. Vybrané problémy z biochemie
 12. Vybrané problémy z fyzikální chemie
 13. Vybrané problémy z obecné chemie
 14. Vybrané problémy z organické chemie
 15. Vybrané úlohy z biochemie
 16. Vybrané úlohy z fyzikální chemie
 17. Vybrané úlohy z preparativní anorganická chemie
 18. Vybrané úlohy z preparativní organická chemie
 19. Vybrané úlohy z analytické chemie