Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV: Rozšiřující studium geografie - rozšíření o další předmět
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry/260 hod
Cena:36 000,- Kč - celková cena za celé studium, úhrada po 18 000,- Kč za rok
Forma:prezenční výuka kombinovaná s distanční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.
Číslo akreditace:MSMT - 15496/2018-2-436
Garantující odborná katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele geografie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat geografii na SŠ nebo zeměpis na ZŠ
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:V akademickém roce 2021/2022 nebude toto studium otevřeno, přihlášky nepřijímáme.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry fyzické geografie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Afrika a Arabský poloostrov
 2. Amerika
 3. Asie a Oceánie
 4. Didaktika geografie I 
 5. Didaktika geografie II
 6. Ekonomická geografie
 7. Evropa
 8. Geografie obyvatelstva a demografie
 9. Geografie města
 10. Geologie
 11. Geomorfologie
 12. Globální problémy světa
 13. Historická geografie
 14. Hydrologie
 15. Kulturní geografie
 16. Meteorologie a klimatologie
 17. Nauka o krajině a ŽP
 18. Obhajoba závěrečné práce
 19. Pedogeografie a biogeografie
 20. Planeta Země
 21. Politická geografie a geopolitika
 22. Regionální geografie Česka
 23. Tematická kartografie
 24. Úvod do kartografie a geoinformatiky
 25. Závěrečná zkouška geografie s didaktikou