Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry (200 hodin)
Cena:22 500 Kč
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované místo konání - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny Katedry biologie a ekologie. Výuka bude probíhat v semestrech podle stanoveného rozvrhu v pátek v odpoledních hodinách (případně jiný den odpoledne nebo v sobotu).
Číslo akreditace:1306/2023-4-18
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Anežka Eliášová, Ph.D.
Anotace:Hlavním vzdělávacím cílem je umožnit učitelům rozšířit odbornou kvalifikaci - absolvováním získávají kvalifikační předpoklady k výuce předmětu Biologie na jiném typu školy, než mají pro daný předmět aprobaci.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Vstupním požadavkem na účastníka je učitelská aprobace v oboru Biologie.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci Katedry biologie a ekologie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Molekulární a buněčná biologie
 2. Ekologie
 3. Základy evoluční biologie
 4. Biologie člověka a antropologie
 5. Mikrobiologie
 6. Biodiverzita protistů a hub
 7. Didaktika biologie
 8. Seminář k závěrečné práci I.
 9. Základy genetiky a genomiky
 10. Aktuální přístupy v systematické biologii
 11. Aktuální přístupy v experimentální biologii
 12. Seminář k závěrečné práci II.
 13. Závěrečná zkouška
 14. Obhajoba závěrečné práce