Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zejména pro pracovníky poskytující výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti ve školách, školských zařízeních a mimoškolních zařízeních pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v zařízeních poskytujících sociální služby osobám se speciálními potřebami.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:30.000 Kč za každý semestr v první fázi studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách Ostravské univerzity

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Anotace:Kurz navazuje na bakalářský studijní obor Speciální pedagogika na PdF OU. Kurz rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia a především se orientuje na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků. Rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu pro účinnou intervenci u dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dospělých osob se zdravotním postižením.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené bakalářské studium speciální pedagogiky
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do navazujícího magisterského studia oboru Speciální pedagogika v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů pro studium zvoleného oboru, a to formou testu odborného přehledu, jehož obsah vyplývá z nápně bakalářského studijního oboru speciální pedagogika.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Vladimír Vašků
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 2 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Speciální pedagogika N7506T002