Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:učitel – učitelka mateřské školy, pedagogický pracovník v MŠ (prozatím) bez požadované kvalifikace
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:20.000 Kč za každý semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách OU v Ostravě. 6 hod přímé výuky po 13 týdnů v každém semestru, celkem 4 semestry; kontaktní výuka podle individuálních potřeb studujícího, konzultace, semináře, workshopy

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Anotace:Jedná se o profesně orientovaný kurz. Je uskutečňován mj. dialogem ve workshopech, seminářích, v menších studijních skupinách s možností individuálních konzultací a kontaktů s pedagogem.
Kurz je tvořen škálou povinných předmětů, které tvoří základ studia, v nichž se studující teoreticky seznamují se základy vědeckých, uměleckých i filosofických disciplín. Poskytuje aktuální informace o současných základních legislativních dokumentech týkajících se řízení, personalistiky, bezpečnosti práce, požární problematiky školských subjektů. Tvořivě rozvíjí specifické schopnosti a talent v estetických předmětech, ve zdravotně tělovýchovné a kognitivní oblasti, a to ve prospěch odborného přístupu k dítěti. Odpovídající úroveň profesionální práce s nejmenšími dětmi vyžaduje kromě obecných i specifické předpoklady určované kurikulem pro předškolní vzdělávání.
Studující si osvojuje osobnostně humanistický model učitelství dítěte ve věku před vstupem do povinného vzdělávání. Klade se důraz na sebereflexi vlastní pedagogické činnosti a reflexe činností dětí, na funkční spojování teoretických poznatků a vytvářených praktických kompetencí. Rostoucí pedagogickou zkušenost studující promítnou do pedagogické tvořivosti v pedagogickém projektu, řešení pedagogického problému, také do převzetí odpovědnosti za své další profesní sebevzdělávání.
Absolventi jsou vybaveni potřebnými kompetencemi pro jednotlivé role ve školských i dalších zařízeních profesionálně se zabývajícími dítětem ve věku do 7 let.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů ke studiu, a to formou testu obecných studijních předpokladů.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Bc. Šárka Ramíková
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 4 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Učitelství pro mateřské školy B 7531R001