Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Gynekologická cytodiagnostika
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese - registrované v oboru Zdravotní laborant (držitelé platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb.)
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok (10 týdnů teoretické a praktické výuky)
350 hodin (z toho 160 hodin praktické výuky)
Cena:24.000,- Kč/rok
Forma:kombinované
Organizace studia:Výuka je členěna na teoretickou, praktickou část a samostudium. Teoretická i praktická část bude probíhat na Ústavu patologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Číslo akreditace:MZDR 13152/2015-4/ONP ze dne 4.6.2015
Garantující odborná katedra:Ústav patologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Anotace:Cílem certifikovaného kurzu (dle Díl. §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.- cytotechnologie pro JOPZ je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 72 Vyhlášky č. 424/2004, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).
Absolvent získá odbornou způsobilost k provádění diagnostiky - cervikovaginální cytologie, screening karcinomu děložního hrdla, k činnosti spojené s přípravou, preparací, vyšetřováním preparátů pro cytodiagnostická vyšetření, v managementu práce v oboru klinické exfoliativní cytologie.
Způsob ukončení studia:dle studijního plánu - závěrečná zkouška (2 části: teoretická, praktická)
Výstupní doklad:certifikát MZČR s příslušným počtem kreditů (210 kreditů)
Předpoklady pro přijetí:
  • Ukončený bakalářský stupeň vzdělání.
  • Do kurzu mohou být přijati držitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (zdravotní laborant).
  • Ověřenou kopii zmíněného osvědčení vydaného Ministerstvem zdravotnictví a kopii dokladu o vzdělání uchazeč přiloží k přihlášce.
  • Poskytovatel kurzu může přihlédnout k délce praktické a teoretické části kurzu ve vztahu k dosavadní praxi uchazeče a 1 200 prohlédnutých preparátů. Uchazeč musí doložit doklad z pracoviště (délka dosavadní činnosti, počet hodnocených preparátů ročně, hodnocení rescreeningujícího pracovníka, hodnocení vedoucího pracoviště, příp. další obdobné aktivity, délka členství v Cytologické společnosti JEP).
Přihlášky:přihláška ke stažení ikona doc
Na kurz se lze přihlašovat od 1. ledna 2019.
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:30. června 2019
Kontakt / další informace:Marcela Jurečková
Způsob platby:bankovním převodem před zahájením kurzu
Vyučující:doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.,
MUDr. Dušan Žiak,
MUDr. Vladimír Židlík,
MUDr. Pavel Hurník,
MUDr. Mária Wozniaková,
MUDr. Petar Gráf,
RNDr. Alfons Balcar,
RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.,
Mgr. Hana Reichelová,
Mgr. Martina Varadi,
Bc. Andrea Jalůvková
a další
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka probíhá v deseti týdenních blocích
Začátek výuky - bude upřesněno
Zakončení kurzu - bude upřesněno
Další informace:obsah kurzu a další informace o kurzu