Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Gynekologická cytodiagnostika
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Absolventům nelékařských studijních programů, jež získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant dle § 9 Zákona 96/2004 Sb.
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok (10 týdnů teoretické a praktické výuky)
350 hodin (z toho 160 hodin praktické výuky)
Cena:40 000 Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:Výuka je členěna na teoretickou, praktickou část a samostudium. Teoretická i praktická část bude probíhat na Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Číslo akreditace:16884/2020
Garantující odborná katedra:Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Vladimír Židlík
Anotace:Cílem certifikovaného kurzu (dle §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.) Gynekologická cytodiagnostika je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 80 a 81 Vyhlášky č. 55/2011, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).
Rozhodnutí o udělení akreditace soubor pdf
Způsob ukončení studia:dle studijního plánu - závěrečná zkouška (2 části: teoretická, praktická)
Výstupní doklad:Certifikát o absolvování MZČR s příslušným počtem kreditů (210 kreditů).
Předpoklady pro přijetí:Do kurzu mohou být přijati pouze absolventi studijního programu, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
Přijímací řízení:ne, stačí splnění vstupních podmínek
Uzávěrka přihlášek:19. listopadu 2023
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová,
Marcela Važíková
Způsob platby:bankovním převodem po podpisu smlouvy o celoživotním vzdělávání
Plán studia / rámcový harmonogram:Kurz bude probíhat v případě naplnění minimální kapacity.
Výuka probíhá v deseti týdenních blocích.
Začátek výuky – listopad 2023
Zakončení kurzu – červen 2024
Další informace:obsah kurzu a další informace o kurzu
Počet kreditů do CŽV:210