Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Sociální pedagogika, bakalářské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zejména pro pracovníky institucí a zařízení pro resocializaci, prevenci a odhalování sociálně patologických jevů a činů, např. Policie ČR, municipálních policií, výchovných zařízení pro děti, mládež i dospělé.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:20.000 Kč za každý semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka v pátky v budovách Ostravské univerzity

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Pedagogický poradce:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Anotace:Kurz je zaměřen na přípravu kvalifikovaných odborníků na výchovu v jejím užším slova smyslu, jíž se zpravidla rozumí zaměření na morální chování a kultivaci emocionální stránky osobnosti člověka a jeho osobnostní rozvoj. V popředí přípravy je vize odborníka na výchovu s popředím zájmu o prostředí a faktory, které především z tohoto hlediska ovlivňují formování jedince. V praxi to mimo jiné znamená vytváření pokud možno souladu mezi potřebami jedince a společností a organizování optimálního a vhodného způsobu života v dané společnosti.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Sociální pedagogika v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů ke studiu, a to formou testu obecných studijních předpokladů.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Bc. Pavlína Šimečková
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 4 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Sociální pedagogika B7502R011