Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ bez pedagogické způsobilosti
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 281 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Anotace:Obsah studia respektuje obecné požadavky na získání pedagogické kvalifikace k vyučování na základních a středních školách. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického a psychologického hlediska, o možnostech diagnostiky a podpory učení žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností, především pak studium směřuje k osvojení didaktických kompetencí posílením oborově didaktických předmětů a předmětů zaměřených na samostatný výkon profesní praxe na školách.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná komisionální zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Ukončený nebo ukončovaný navazující magisterský (inženýrský) studijní program.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,47 MB