Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ bez pedagogické způsobilosti
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 250 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Anotace:Studium vede k získání pedagogické kvalifikace pro vyučování na základních a středních školách. Absolvent získá kvalifikaci pro vyučování předmětu, který svým charakterem odpovídá vystudovanému magisterskému oboru. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy nebo studenty magisterských/navazujících magisterských programů neučitelských oborů.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf