Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
Doba trvání / hodinová dotace:3 semestry / 198 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava (pravděpodobně pátky odpoledne)
Číslo akreditace:MSMT 1456/2016-1-124
Garantující odborná katedra:Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Cindlerová
Pedagogický poradce:Mgr. Ivona Cindlerová
Anotace:Účastníci získají vědomosti o nejnovějším vývoji v didaktice cizojazyčné výuky, především ve výuce anglického jazyka; budou schopni využívat těchto nově nabytých poznatků při přípravě a následné realizaci vyučovací jednotky anglického jazyka, vést vyučovací hodinu v cílovém, tedy anglickém jazyce; získají praktické dovednosti potřebné pro efektivní práci se žáky s SPU; budou schopni využívat anglického jazyka napříč kurikulem; vytvoří si učitelské portfolio, které bude obsahovat vhodné návody pro výuku všech složek anglického jazyka.
Způsob ukončení studia:Metodické výstupy na zadané téma, představení učitelského portfolia s následnou diskusí, jazykový test úrovně B2.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Předpoklady pro přijetí:Ukončené vysokoškolské vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ, jazyková kompetence v AJ na úrovni maturitní zkoušky (t.j. B1 podle Evropského jazykového portfolia)
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,47 MB