Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Učitelé, kteří vykonávají či chtějí vykonávat činnost výchovného poradce.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 265 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3, pátek (co 14 dnů)
Číslo akreditace:27337/2012-25-523
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Tomáš Bouda
Pedagogický poradce:PaedDr. Tomáš Bouda
Anotace:Základním cílem studia pro výchovné poradce pro základní a střední školy je připravit stávající nebo budoucí výchovné poradce na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP..., č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro výchovné poradce, č.j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009.
Konkrétně to znamená zejména:
  • Rozvinout jejích obecné právní vědomí a prohloubit znalost aktuálních právních předpisů vztahujících se ke školnímu vzdělávání a k ochraně dětí a mládeže.
  • Vybavit je specifickými kompetencemi pro plánování, realizaci a vyhodnocování své práce, pro poskytování poradenské pomoci směrem k ostatním učitelům i směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Připravit je na budování využívání sítě institucí spolupracujících na zdárném rozvoji dětí a mládeže, naučit je efektivním postupům při řešení vzdělávacích obtíží a výchovných problémů žáků a studentů na základě hlubšího studia psychologie a speciální pedagogiky.
  • Připravit je na informační a poradenskou činnost při volbě povolání nebo dalšího studia žáků v souladu s jejich předpoklady a výsledky vzdělávání.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z teorie a organizace výchovného poradenství, z pedagogicko-psychologických inovací
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy VŠ učitelského směru, popř. neučitelského směru s pedagogickým studiem.
Přihlášky:Elektronická přihláška
Přijímací řízení:Elektronická přihláška
Přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku.
Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:Do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf