Inovace studijních programů Hudební a Výtvarné umění

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Inovace studijních programů Hudební a Výtvarné umění
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0246

Řešitel:

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Partneři:

 • Galerie výtvarného umění, příspěvková organizace
 • Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace

Finanční dotace:

 • 19 167 029 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 01. 02. 2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. 01. 2015

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů Hudební umění a Výtvarné umění Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Zamýšlíme zlepšit výukové zázemí kvalitou výuky, modernizací a rozšířením jejích metod i forem. Důraz je kladen na posílení talentu a dovedností, komunikaci studentů a pedagogů s odbornou veřejností širším zapojením odborníků do výuky a na rozvoj spolupráce s odbornými pracovišti. Inovace v projektu obsažené přinesou cílovým skupinám nejen nové znalosti, ale rozšíří, prohloubí dovednosti a utvoří, rozvinou a posílí flexibilitu při začleňování do tvůrčího procesu v pracovním prostředí, zohledňují potřeby a trendy uměleckého univerzitního školství v návaznosti na specifika kulturních průmyslů, rovněž jeho aktuální situaci a přináší nové podněty s možností rozšíření studijního záběru směrem k dosud méně frekventovaným oborům studia v ČR.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikace absolventů uměleckých oborů rozvojem jejich potenciálu a rozšíření uplatnitelnosti na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo ve 3 krocích:

 1. Inovace 15 akreditovaných studijních oborů 2 studijních programů Hudební umění a Výtvarné umění směřující k modularizaci.
 2. Podpora praxí a stáží studentů - partnery projektu jsou Janáčkova filharmonie a Galerie výtvarného umění, kde budou studenti vykonávat své odborné praxe.
 3. Vybudování zázemí pro cíle výuky - vybavení odborných učeben zajistí podklady pro výukové materiály inovovaných předmětů, dovybavení technickým materiálem umožní VŠ reagovat na rychlý rozvoj technologií používaných v praxi a umožní tak absolventům konkurenceschopnost při hledání pracovního uplatnění.

Výstupy projektu:

 • 423 inovovaných kursů/předmětů
 • 78 studijních opor v tištěné a elektronické podobě po korekturách
 • 156 recenzí (ke každé opoře 1 odb. posudek a 1didakt. posudek)
 • 87 odborných seminářů
 • 66 odborných přednášek
 • 1 studijní opora v podobě instruktážního DVD
 • 2 výstupy pilotního projektu Nakladatelství (bakalářská + diplomová práce)
 • 2 publikace/knihy k oboru grafika
 • 2 383 studentů prošlých inovovanými kursy/předměty

Dokumenty:

Projektový tým:

Vedoucí projektu/garant: prof. Zbyněk Janáček
Věcný manažer: Mgr. Dana Starostková
Finanční manažer: Ing. Jana Klimešová
Administrátor projektu: Výtvarné umění - Hana Kuchtová, Hudební umění - Bc. Leona Pavlíková

Kontakt:

 • e-mail:
 • telefon: +420 597 092 908

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022