Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/28.0169

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

 • 13 776 925,77 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2014

Poskytovatel:

Anotace projektu

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění vzdělávání na VŠ tak, aby absolventi uvedených akreditovaných studijních programů a oborů byli uplatnitelní na českém i evropském trhu práce.

Cílem novelizace studijních oborů a organizace studia je vytvoření podmínek pro co nejširší uplatnění absolventů v praxi, a to zejména v takových oblastech jako jsou školy, školská zařízení, volnočasová centra, lázeňská zařízení, sportovní kluby, diagnostické ústavy, neziskové organizace, ozbrojené složky, záchranáři apod.

Příprava modulů odborných disciplín zvýší efektivitu výuky daných studijních oborů na základě celostátní kooperace všech zainteresovaných fakult a povede i k obohacení nabídky volitelných studijních předmětů.

Cíl projektu

 1. Inovace skladby a obsahu stávajících curricul bakalářských a tvorba na ně navazujících curricul magisterských
 2. Zpracování příslušných curricul s ohledem na žádoucí horizontální i vertikální vazby a tvorba jim odpovídajících studijních materiálů.
 3. Zavedení inovovaných materiálů do výuky - proškolení cílové skupiny.
 4. Vhledem k provedeným změnám inovace metodiky práce se studenty včetně kontroly výsledků.
 5. Prohloubení spolupráce s odběratelskými institucemi nejen z důvodu řešení stránky obsahové, ale i možného zapojení specialistů z praxe do výuky.

Klíčové aktivity projektu

 • Komparace curricul FTK UP, partnerských pracovišť a vybraných pracovišť zahraničních
 • Tvorba přechodných curricul
 • Situační analýza zaměstnavatelských organizací, definice (profilu) absolventa
 • Konstrukce jednotlivých stupňů studia a tvorba curricul, restrukturace studia a inovace curricul
 • Tvorba nových studijních opor
 • Inovace metodiky práce se studenty a hodnocení výsledků
 • Školení, instruktáže cílových skupin a pedagogů

Projektový tým

Odborní garanti:

Finanční manažer:

Webové stránky projektu

 • v přípravě

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022