Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Název projektu:

 • Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity

Registrační číslo:

 • CZ.1.05/4.1.00/04.0151

Řešitel:

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Finanční dotace:

 • Celková výše dotace: 377 218 372 Kč
  Dotace poskytnutá EU: 320 635 616,20 Kč
  Dotace ze státního rozpočtu ČR: 56 582 755,80 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 15. listopadu 2011
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. března 2015

Poskytovatel:

Popis projektu

Jednou z rozhodujících rolí Ostravské univerzity je významně v kraji přispět k rozvoji vysokoškolské vzdělanosti a výzkumu a to především v oblastech, v nichž tyto aktivity byly podhodnoceny a vytvářely tak negativní předpoklad pro nerovnoměrný a nekomplexní rozvoj. Mezi tyto oblasti vysokoškolského vzdělání a výzkumu náleží především oblasti zdravotnictví a lékařství, sociální služby a oblast přírodních věd. V žádné z těchto oblastí v kraji neexistovala dostatečná kapacita umožňující jednak doplnit chybějící strukturu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro potřeby transformace průmyslu (včetně průmyslu farmakologického, silně v kraji zastoupeného)a jednak zajistit personální zabezpečení kvalitních služeb, včetně služeb lékařských a sociálních. Řada strategických dokumentů kraje proto jako jednu z priorit definuje vznik výzkumných a vysokoškolských kapacit v těchto oblastech.

Dosavadní vývoj uvedených tří oblastí probíhal převážně izolovaně a to v rámci tří fakult Ostravské univerzity, fakulty zdravotnických studií, fakulty sociálních studií a přírodovědecké fakulty. Toto organizační uspořádání doposud odpovídalo potřebám nezbytného rozvoje jednotlivých oblastí a ve svém důsledku zabezpečilo vznik dostatečných kapacit jak pro výzkum tak i výuku v klíčových oborech jednotlivých oblastí. Další rozvoj oddělené výzkumné a vzdělávací činnosti ve výše uvedených třech oblastech byl přímou konkurencí již existujících kapacit a vedl by pravděpodobně ke snížení významu našich pracovišť.

Z tohoto důvodu byla na Ostravské univerzitě přijata nová strategie rozvoje vzdělávací a především výzkumné činnosti ve vybraných oblastech zdravotně-medicínských, sociálních a přírodovědných. V souladu s koncepcemi transformace Moravskoslezského kraje bude klíčový důraz při rozvoji zejména doktorského vzdělávání a výzkumu a vybraných magisterských oborů v uvedených oblastech kladen na integrovaný rozvoj, který umožní podchytit současné světové komplexní trendy ve výzkumu uvedených oblastí.

Cíle projektu

Cílem stavební investice jsou stavební úpravy (nadstavby a přístavby) části gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě - Zábřehu, který byl postaven v roce 1929. Rekonstruovaná část je provozně propojena s vědeckovýzkumným centrem - koordinačním pracovištěm integrovaného zdravotně medicínského výzkumu s širokým zaměřením. Rekonstrukcí bývalého gynekologicko-porodnického pavilonu bude zajištěna zvýšená potřeba výukových prostorpro nově akreditovaný magisterský studijní program Všeobecné lékařství, ale navíc se vytvoří i podmínky pro vybudování koordinačního pracoviště s potřebným potenciálem pro integrovaný zdravotnický výzkum a tím zvýšení možnosti zapojení studentů do výzkumných aktivit fakulty.

Nutnost propojení vzdělávacího procesu s vědeckovýzkumnou činností vyžaduje nárůst nejen výukových prostorů obecného charakteru, ale rovněž kvantitativní a kvalitativní rozšíření odborných laboratoří a praktikáren.

Projektem se vyřeší řada nezbytných potřeb (pro výuku a výzkum):

 • potřeba specializované odborné laboratoře ústavu zobrazovacích metod,
 • potřeba odborných laboratoří a pracoven pro ústav urgentní medicíny a forenzních věd a ústav ošetřovatelství a porodní asistence,
 • potřeba odborných pracovišť pro fyzioterapii a ergoterapii,
 • potřeba mikrobiologické laboratoře + laboratoře imunologie, místnosti pro biologické pokusy,
 • potřeba rozšíření laboratoře fyziologie a laboratoře patofyziologie,
 • potřeba laboratoře biofyziky, biochemie a chemie, hematologie a biologie,
 • potřeba mikroskopického sálu pro výuku mikrobiologie, biologie a genetiky,
 • rozšíření kapacity počítačových učeben a studovny,
 • pracoviště garantující výuku chirurgických oborů, interních oborů a farmakologie nemají nyní v prostorách fakulty žádné zázemí.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022