Projekt „I-I-I“ (Inovace – Interdisciplinarita – Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

 • „I-I-I“ (Inovace – Interdisciplinarita – Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0022

Řešitel:

Finanční dotace:

 • 6.249.484,69 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 1. prosince 2010
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. července 2013

Poskytovatel:

Anotace projektu:

Cílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů Ostravské univerzity na trhu práce, posílení jejich konkurenceschopnosti, podpora flexibility a kreativity, osobní rozvoj v oblasti soft-skills a zvýšení jazykových kompetencí.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti učitelských i neučitelských oborů Ostravské univerzity.

Výstupy projektu budou spočívat v inovaci stávajících studijních programů, vytvoření interdisciplinárních modulů, v implementaci e-learningové formy vybraných předmětů a modulů, modernizaci didaktických metod, tvorbě českých i cizojazyčných výukových materiálů, realizaci výuky v anglickém jazyce, modernizaci multimediální učebny pro interaktivní výuku a rozšíření knihovny o nejnovější tituly odborné literatury.

Na projektu se budou aktivně podílet odborníci z praxe - z přidružených partnerských institucí (VŠB-Technická univerzita Ostrava; Česká televize-televizní studio Ostrava; Etické fórum České republiky; Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín).

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl svými aktivitami:

 • zlepšit uplatnitelnosti absolventů učitelských i neučitelských oborů Ostravské univerzity (OU) na trhu práce
 • posílit konkurenceschopnost absolventů OU
 • podpořit flexibilitu a kreativitu absolventů OU a pedagogických pracovníků
 • přispět k osobnímu rozvoji studentů a absolventů vysokých škol v oblasti soft-skills
 • zvýšit jazykové kompetence studentů tvorby výukových materiálů a realizaci výuky v anglickém jazyce
 • inovovat vybrané studijní programy učitelství vytvořením interdisciplinárních modulů
 • rozvíjet klíčové kompetence absolventů OU cestou modernizace didaktických metod
 • zvýšit kvalitu odborné přípravy studentů a absolventů OU zapojením odborníků z praxe
 • zkvalitnit přípravu studentů prezenčního a kombinovaného studia implementací e-learningové formy výuky vybraných předmětů a modulů

Výstupy projektu:

Realizace projektu vyústí v následující výstupy:

 • inovované studijní programy
 • celouniverzitní interdisciplinární e-learningové vzdělávací moduly:
  1. Formování občanských postojů prostředky mediální výchovy
  2. Formy participace v moderních demokraciích
  3. Etická výchova
  4. Aplikace evropských standardů vzdělávání v podmínkách Moravskoslezského kraje
  5. Kulturní diverzita a sociální patologie
  6. 13 inovovaných kurzů s částečnou výukou v cizím jazyce
 • inovované didaktické metody prezentace a hodnocení
 • výukové materiály v českém a anglickém jazyce (studijní opory v tištěné verzi, CD, převedení opor do e-learningové formy - prostředí Moodle)
 • modernizace multimediální učebny
 • modernizace a rozšíření knihovny o nejnovější tituly odborné literatury a interaktivní výukové materiály
 • závěrečná konference projektu

Projektový tým:

Vedoucí projektu

Výkonný manažer

Kontakty:

Webové stránky projektu:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022