Projekt Inovace profesních zdravotnických programů na OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.logolink

loga

Základní informace o projektu

Název projektu:

 • Inovace profesních zdravotnických programů na OU

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0020

Příjemce podpory:

Poskytovatel:

Finanční dotace:

 • 11 272 861,77 Kč

Datum zahájení projektu:

 • 1. prosince 2010

Datum ukončení projektu:

 • 30. listopadu 2013

Řešitel projektu:

Partneři projektu:

Popis projektu:

Hlavním výstupem projektu bude zvýšení odborné kvalifikace absolventů zdravotnických oborů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím inovace předmětů (kurzů) ve studijních plánech minimálně 8 akreditovaných zdravotnických studijních oborů v rámci studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví v prezenční i kombinované formě studia.

Inovace kurzů se zaměří na rozvoj dovedností a kompetencí, nikoli pouze na předávání znalostí, do výuky budou začleněny prvky znalostní ekonomiky a výuka bude intenzivněji provázána s praxí díky spolupráci s externími odborníky z praxe. Pro jednotlivé kurzy budou zpracovány studijní opory, vytvořeny e-learningové kurzy, upraveny sylaby s využitím nových didaktických metod a pomůcek. Výraznou inovací je zařazení komponenty EBP do studijních plánů. Tématika EBP bude zapracována do sylabů vybraných klinických předmětů, které budou inovovány implementací případových studií a modelových situací s využitím koncepce PICO a elektronických databází. Projekt tak reaguje na společenskou potřebu vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků, schopných zhodnotit, vyhledat a implementovat relevantní výsledky výzkumu do praxe pro zajištění kvalitní individualizované péče o pacienta.

Pro vybrané studijní obory se společným základem bude připraven systém organizace studia v podobě modulů, což umožní větší vzájemnou prostupnost studia a posílí týmovou spolupráci. Absolvování modulů umožní cílové skupině lepší uplatnění na trhu práce i v případě, že nebudou schopni úspěšně absolvovat celé bakalářské studium.

Projekt přinese tyto konkrétní výstupy:

 • 54/1 inovovaných/nových kurzů,
 • min. 150 zpracovaných případových studií (kazuistik) pro EBP,
 • 43 distančních studijních opor,
 • 31 e learningových kurzů,
 • cca 1 350 proškolených studentů (cílová skupina),
 • zpracování metodik kritického hodnocení důkazů,
 • inovace kurzů s využitím nových didaktických pomůcek ve specializovaných učebnách.

Webové stránky projektu:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022