Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0449

Řešitel:

Finanční dotace:

  • 5 347 767, 97 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 15. září 2010
  • Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2013

Poskytovatel:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Anotace projektu

Cílem projektu je komplexně inovovat sociálně-geografické vzdělávání na OU v tématických oblastech vybraných na základě výzkumu "Uplatnění absolventů geografie na trhu práce" (Řezníčková D. 2005), vlastních konzultací s potenciálními odběrateli těchto absolventů a se samotnými absolventy. Cílů dosáhneme inovací a vytvořením nových kurzů seskupených do čtyř tématických oblastí (Mezinárodní cestovní ruch, Městský a regionální management, Kartografie pro sociální geografy, Jazykové kompetence geografů), získáním zpětné vazby vytvořením metodiky pro zjišťování dopadů navržených inovací na uplatnění absolventů v praxi a vytvořením informačního portálu pro absolventy sociální geografie i zájemce o její studium o možnostech uplatnění v praxi. Projekt bude realizován pracovníky Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a je zaměřen především na cílovou skupinu studentů oborů Geografie a regionální rozvoj a Politická a kulturní geografie (bc., nav. mgr.).

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů sociálně-geografických oborů a kvalitu sociálně geografického vzdělávání na Ostravské univerzitě prostřednictvím inovace oborů Politická a kulturní geografie a Geografie a regionální rozvoj v souladu s požadavky trhu práce. Z výsledků analýzy nabídky stávajících geografických studijních oborů v ČR (pro přehled oborů viz např. Boucníková, P.: Základy současné geografie. 2008), z výsledků studie o Uplatnění absolventů geografie na trhu práce (Řezníčková, D. 2005), z vlastních konzultací s potenciálními zaměstnavateli v oblastech statní správy a samosprávy, cestovního ruchu a regionálního rozvoje a z analýzy výstupních kompetencí studentů stávajících oborů vyplývá jednak potřeba doplnit sociálně geografické vzdělávání na OU o kurzy ze dvou tématických celků: Mezinárodní cestovní ruch a Městský a regionální management; dále potřeba zkvalitnit kartografické vzdělávání didaktickou inovací stávajících kurzů kartografie pro sociální geografy a zkvalitnit odborné jazykové vzdělávání studentů. Projekt bude dále doplněn o vytvoření metodiky pro kontinuální sledování uplatnění absolventů sociální geografie na trhu práce včetně sledování dopadu vytvořených inovací a s tím souvisejícího informačního portálu pro studenty, absolventy sociální geografie i zájemce o její studium o možnostech uplatnění v praxi, nabídek odborných stáží a pracovních příležitostí. Tento portál bude sloužit jako komunikační a informační platforma mezi katedrou, stávajícími studenty, absolventy, zájemci o studium a potenciálními zaměstnavateli či poskytovateli odborné praxe. Do projektu nebudeme zapojovat institucionálního partnera, neboť již dlouhodobě máme etablované vztahy s vybranými zaměstnavateli (např. Agentura pro regionální rozvoj, neziskové organizace jako Člověk v tísni, odbory regionálního rozvoje místních samospráv), kde naši studenti vykonávají praxi a následně i nacházejí zaměstnání.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude zkvalitněná, otestovaná nová metodika a pro ni zpracovaná metodická příručka. Na několika VŠ (OU, VŠB-TU, JČU, ŽČU a UHK) budou vyškoleny vývojové týmy, které budou teorii i praxi adaptivní výuky nadále rozpracovávat a případně své zkušenosti a znalosti rozšiřovat mezi další pedagogy. Tak může pokračovat výzkum v této oblasti a hlavně budou jeho výsledky rychleji zaváděny do praxe. V současnosti je mnoho pedagogů, kteří aktivně přistupují k tvorbě e-learningových opor.

Projektový tým

Hlavní garant/manažer projektu:

Finanční manažeři projektu:

Administrativa:

Garanti klíčových aktivit:

  • Mgr. Onřej Slach (Městský a regionální management)
  • Mgr. Tomáš Boruta (Mezinárodní cestovní ruch)
  • Mgr. Luděk Krtička (Kartografie pro sociální geografy)
  • Mgr. Tomáš Drobík, Ph. D. (Lecture of Foreign Professors)
  • Mgr. Monika Šumberová (Uplatnění absolventů)

Kontakty


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022