Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024

Registrační číslo: NPO_OSU_MSMT-16610/2022

Finanční dotace:

Celkové zdroje: 85 732 736 Kč
Příspěvek EU: 85 732 736 Kč

Tento projekt je financován EU

Projekt je rozčleněn do třech specifických cílů:

 1. Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání
 2. Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech
 3. Společné projekty

A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání

 • FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Santariusová
Finanční manažer: Mgr. Jiřina Hladká

Zahájení projektu: 1. července 2022
Ukončení projektu: 30. června 2024

Hlavními tématy projektu jsou flexibilní formy vzdělávání a profesní dovednosti.

Aktivity v rámci jednotlivých specifických cílů jsou navzájem provázané a směřují k:

 • (A1) rozvoji a zkvalitnění infrastrukturního zázemí a informačních systémů univerzity, které jsou nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje flexibilních forem výuky,
 • (A2) k vybudování celouniverzitní metodické podpory a rozvoji pedagogických kompetencí v oblasti flexibilních forem výuky a k rozvoji profesních dovedností, a to nejen prostřednictvím
 • (A3) nově vytvářených profesních studijních programů, ale také formou
 • (A4) kratších ucelených vzdělávacích modulů ve formě mikrodiplomů/mikrocertifikátů, které budou rozvíjeny bezprostředně v návaznosti na potřeby výkonu konkrétních povolání

B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech:

 • Příprava akreditace doktorského studijního programu Aplikovaná informatika

Řešitel: doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Faja, MPA

Zahájení projektu: 1. července 2022
Ukončení projektu: 30. června 2024

Náplní projektu bude příprava žádosti o novou akreditaci doktorského studijního programu, orientovaného na interdisciplinární přístup ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) a Ústavem geoniky Akademie věd České republiky (UGN AV). Doktorský studijní program (DSP) Aplikovaná informatika bude prohlubovat znalosti teorií a modelů formálních nástrojů pro popis a analýzu složitých informačních systémů a algoritmů pro řešení problémů v informatice v souladu se současným stavem poznání ve světě, zejména v oblastech Umělá inteligence a Big data. DSP Aplikovaná informatika se nebude členit na specializace a bude posilovat interdisciplinaritu mezi informatickými oblastmi. V rámci doktorského studijního programu Aplikovaná informatika se student tematicky zaměří na některou z oblastí v souladu se směry výzkumu na Katedře informatiky a počítačů PřF OU, kterou je Soft Computing pro IT, (konkrétně pak Inteligentní systémy a algoritmy, Aplikace fuzzy přístupů pro analýzu, popis, predikci a řízení systémů, Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace, Modelování podnikových procesů, dle Hlavního směru výzkumu na katedře informatiky a počítačů) na ÚVAFM (Logika, Dynamické systémy, Fuzzy modelování a Neuronové sítě a počítačové vidění) a na UGN AV (Geomateriály, Dezintegrace materiálů, Geomechanika a báňský výzkum, Environmentální geografie a Aplikovaná matematika a informatika). Odborné předměty prohloubí znalosti moderních informatických disciplín, jejich provázanosti a aplikací, konkrétní odborné zaměření doktoranda bude navazovat na aktivní výzkum řešený školitelem. Dílčím cílem je vybudovat novou laboratoř pro Ph.D. studenty s kapacitou 15 pracovišť.


C: Společné projekty

 • C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
 • C2: Bezpečnost distančních forem výuky
 • C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Řešitel dílčí části předkládaného projektu za OU:
  C1: doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
  C2, C3: Ing. Břetislav Lišťák, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Irena Pavlová

Zahájení projektu: 1. dubna 2022 (C1, C2), 1. července 2022 (C3)
Ukončení projektu: 30. června 2024

Díky realizaci společných částí projektů dojde k propojení škol, přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe a dojde k rozvoji digitalizace studijních agend a přípravě společných mikro certifikátů za účelem zvýšení prostupnosti vzdělávání.


Výstupy projektu:


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2024