Sztuka ponad granicami / Umění za hranicemi

logolink

Nr umowy | Smlouva č.:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842

Dofinansowanie | Spolufinancování:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Evropský fond pro regionální rozvoj

Całkowita wartość projektu | Celková hodnota projektu:

51 330,81 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%) | Spolufinancování z EFRR (85 %):

43 631,19 EUR

Lider Projektu | Lídr projektu:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie | Slezská univerzita v Katovicích, Fakulta umění a věd o vzdělávání v Těšině

Partner | Partner:

Uniwersytet Ostrawski | Ostravská univerzita

Okres realizacji | Období realizace:

od 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je posílení zájmu o díla domácích umělců. Ukazuje se, že o nich málo víme, a zavedením nových médií dojde k rozšíření vizuálního přenosu. Projekt příjemcům umění dovolí zúčastnit se prohlídky v době jim nejvíce vyhovující. Mohou to uskutečnit, kdy a jak chtějí, mají přístup k individuální kreativitě a pracím vytvořeným společně. Není pochyb o tom, že výsledkem této spolupráce budou díla nejvyšší úrovně, mnohaúrovňové s ohledem na techniku a sdílený obsah. Projektu se zúčastní umělci s velkými zkušenostmi, uznávaní nejenom v regionu, ale i na mezinárodní rovině. Vystavující, kteří svá díla prezentují po celém světě, se teď vrátí ke svým kořenům a kultuře, z níž pocházejí.

Dosavadní spolupráce byla založena na organizaci společných výstav prezentovaných v jednom nebo druhém středisku nebo na příhraničním území, na společných publikacích, vydávaných na polské a české straně, a také na účasti na projektech založených na používání dílen: digitálního tisku v Polské republice a serigrafické dílny v Ostravě. Zaměstnanci univerzit také vytvořili vzdělávací programy pro studenty obou univerzit v rámci dohody studijního oboru Návrh her a virtuálních prostorů v Těšíně a obor Grafika v Ostravě

Aktivity projektu:

KA 0 = Příprava projektu / Przygotowanie projektu
KA 1 = Řízení projektu / Zarządzanie projektem
KA 2 = Propagační a informační činnosti / Działania promocyjne i informacyjne
KA 3 = Vytvoření 4 polsko-českých uměleckých týmů / Stworzenie 4 zespołów artystycznych polsko-czeskich
KA 4 = Interaktivní mapa / Mapa interaktywna
KA 5 = Prezentace prací ve veřejném prostoru / Zaprezentowanie prac w przestrzeni publicznej

Web projektu

sztukaponadgranicami.eu/cs


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2023