VIR Virtual Gallery

logolink

Nr umowy | Smlouva č.:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002841

Dofinansowanie | Spolufinancování:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Evropský fond pro regionální rozvoj

Całkowita wartość projektu | Celková hodnota projektu:

134 218,40 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%) | Spolufinancování z EFRR (85 %):

114 085,64 EUR

Lider Projektu | Lídr projektu:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie | Slezská univerzita v Katovicích, Fakulta umění a věd o vzdělávání v Těšině

Partner | Partner:

Uniwersytet Ostrawski | Ostravská univerzita

Okres realizacji | Období realizace:

od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení úrovně spolupráce a koexistence lokálních univerzitních komunit uměleckých fakult WSNE a FU ve společném regionu v oblasti vystavování, prezentování uměleckých děl, kulturní a didaktické výměny navázáním mnohaúrovňové spolupráce ve virtuálním prostoru. Nezbytné činnosti mají za cíl vytvoření společné virtuální galerie (VG) za pomoci technologie VR, herních engine a sférické fotografie, usnadňující společné činnosti v oblasti realizace výstav uměleckých děl pracovníků, doktorandů, studentů, absolventů WSNE a FU a pozvaných umělců, což umožni přeshraniční přístup k umění pro obyvatele společného regionu a návštěvníky regionu on-line. Virtuální galerie po skončení pandemie přispěje k udržení společných výstavních činností, jejich intenzifikaci v oblasti propagace umění a jeho šíření a také vytvoření aktivně působících kulturních a uměleckých středisek v příhraniční oblasti, posílení postavení obou akademických institucí a usnadní přístup k umění.

Aktivity projektu:

KA 0 = Příprava projektu / Przygotowanie projektu
KA 1 = Řízení projektu / Zarządzanie projektem
KA 2 = Propagační a informační činnosti / Działania promocyjne i informacyjne
KA 3 = Vytvoření a správa virtuální galerie VIR / Stworzenie i prowadzenie VIR Wirtualnej Galerii
KA 4 = Organizace výstav ve virtuální galerii / Organizacja wystaw w VIR Wirtualnej Galerii

Web projektu:

www.vir-osu.eu

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2023