Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských oborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Registrační číslo: NFP304011AZF1

logolink


Projektoví partneři:

Ostravská univerzita
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka
Masarykova univerzita


Finanční dotace:

Celková výše dotace: 318 095,95 EUR
Dotace poskytnutá EU: 270 381,55 EUR
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 9 909,80 EUR
Dotace ze státního rozpočtu SR: 11 990,00 EUR
Vlastní z vlastních zdrojů příjemců: 25 814,59 EUR


Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. dubna 2023
Poskytovatel: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika


Kontakty:

Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Rozložník, PhD.
Vedoucí projektový manažer (Ostravská univerzita): Mgr. Pavlína Baranová
Projektový manažer (Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka): Ing. Zuzana Jakubíková, PhD.
Projektový manažer (Masarykova univerzita): Ing. Martina Kocmanová


Popis projektu:

Globální pandemie COVID-19, mimo zdravotních a společenských dopadů, způsobila přesun vzdělávání z prezenční do distanční formy. V první vlně byly na komunikaci mezi vyučujícími a studenty využívané zejména online komunikační platformy. S nástupem druhé vlny je patrný progres ve využívání dalších online nástrojů umožňujících obohacení výuky. Nevýhodou těchto způsobů výuky je, že neumožňují plnohodnotný typ online / distanční výuky, která by nebyla vázaná na přímou online přítomnost vyučujícího a studenta. Nutnost současné online přítomnosti studenta a vyučujícího během distančního vzdělávání se jeví jako velmi kritický prvek pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů. Pokud mají studenti přístup ke správné technologii, online studium bez přímé online přítomnosti vyučujícího může být stejně efektivní, resp. efektivnější než dosavadní prezenční forma vzdělávání. Při optimální formě e-learningu student obvykle potřebuje méně času na zvládnutí téhož studijního materiálu než při tradičním prezenčním vzdělávání. Při současně dostupných online vzdělávacích platformách vyžaduje plnohodnotná distanční výuka mnohem více úsilí a času pedagogů a studentů. Je proto nutné vyvinout takovou online vzdělávací platformu - e-learning, která by byla flexibilní, t. j. nenavázaná na přítomnost vyučujícího a studenta, efektivní a interaktivní. Cílem projektu je vytvořit e-learningová vzdělávacím platformu pro potřeby pregraduálního vzdělávání studentovu lékařských, nelékařských oborů a postgraduální vzdělávání odborníků v oblasti hyperbarické medicíny s dopadem na přeshraniční území. Předmět hyperbarická medicína se použije Jako tzv. "Proof of concept" využitelnost vyvíjené e-learningové vzdělávací platformy na univerzitách v oprávněném území v ČR a SR.


Hlavní cíle a výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření online vzdělávací platformy pro studenty lékařských a nelékařských oborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu, její otestování a zavedení do výuky.


Aktivity projektu:

  1. Vytvoření realizačního týmu a definování požadavků na e-learningovou vzdělávací platformu (potřeb, možných problémů apod.)
  2. Vytvoření online prostředí platformy, testování funkcionality
  3. Tvorba databáze přednášek, úkolů, zásobníku testových otázek
  4. Spuštění e-learningové vzdělávací platformy.

Web poskytovatele dotace:

www.sk-cz.eu


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 08. 2022