IBSE jako nástroj pro získání schopností a postojů žáků a učitelů k technickému přírodovědnému vzdělání s ohledem na požadavky trhu práce

logolink

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
Európská unia – Eúropsky fond regionálního rozvoja – Společne bez hraníc

Kód žádosti o NFP: NFP304010T963

Projektoví partneři:

Trnavská univerzita v Trnavě (vedoucí partner – VP)
Ostravská univerzita (hlavní přeshraniční partner – HPP)

Finanční dotace:

Celkové náklady projektu pro OU: 60 056,83 €
Dotace poskytnutá EU pro OU: 54 051,15 €
Náklady OU pokryté dotací: 90%

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 2/2020
Datum ukončení realizace projektu: 7/2021

Kontakty:

Řešitel: doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Administrátor projektu: Ing. Iva Fajkisová

Popis projektu:

Projekt chce prostřednictvím výzkumně laděné koncepce vzdělávání (IBSE – Inquiry-based Science Education) ovlivňovat rozvoj zaměstnavateli žádaných schopností v technické a přírodovědné oblasti. Přeshraniční expertní skupina složená ze vzdělávacích, výzkumných a zaměstnavatelských institucí identifikuje relevantní trendy trhu práce v příslušných regionech. Navrhované strategie řešení budou implementovány do práce s učiteli i žáky v rámci připravených IBSE aktivit a zřízených kompetenčních center. Včasná a správná intervence na všeobecně vzdělávacích školách umožní ovlivňovat způsobilost a postoje žáků k perspektivní orientaci na přírodovědné a technické profese. Aktivity budou realizovány v Trnavském a Moravskoslezském kraji za účasti Trnavské a Ostravské univerzity.

Hlavní cíle projektu:

Investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizované pouze jako doplňkové aktivity s důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení podílu praktické přípravy, prvků výuky orientovaných na reálné potřeby trhu práce zejména v technických oborech, vybavení pro společnou odbornou přípravu.

Aktivity projektu:

Posláním je nabídnout paletu jednorázových a v krátkém čase realizovatelných IBSE aktivit nejen pro základní školy, ale i pro školy střední, pro jednotlivce, i pro širokou veřejnost u příležitosti dnů otevřených dveří (např. Dny otevřených dveří univerzity apod.).

V plánu je společné setkání expertní skupiny na domovské půdě HPP, které přispěje k diskuzi o rozdílných možnostech implementace navrhovaných strategií do vzdělávacího procesu pro žáky, studenty a učitele z praxe. Počítá se mimo jiné s účastí na výuce didaktických přírodovědných předmětů, na školení učitelů z praxe, na "badatelských dnech ". V rámci setkání budou rozpracovány strategie práce se žáky, studenty a učiteli z praxe implementovatelné v podmínkách HPP (s ohledem na legislativu, časové, materiální či personální možnosti) a odrážející jejich zkušenost a odbornost v oblasti IBSE (prezentováno bude ve dvou různých modelech práce s učiteli v rámci workshopů a práce se žáky a studenty základních a středních škol). Expertní skupina vyhodnotí oba zvolené postupy (VP a HPP) a navrhne optimální postup práce se žáky, studenty a učiteli, který je použitelný v přeshraničním území.

Výstupem bude 6 pracovních listů na každý z připravovaných čtyř "badatelských dnů" (tj. celkem 24 pracovních listů), které budou sloužit i v rámci přípravy budoucích učitelů přírodovědných předmětů. IBSE aktivity každého badatelské dne budou rozvíjet problematiku jednoho ústředního tématu (například barvy) z fyzikálního, chemického i biologického hlediska, s využitím nástrojů matematiky a s přesahem do technické a technologické oblasti. Každý z badatelských dnů bude obsahovat 6 aktivit, přičemž 4 aktivity budou koncipovány tak, že jejich realizování bude možné v průběhu samotného badatelské dne, dvě aktivity pak budou dlouhodobějšího charakteru, určené pro samostatné bádání žáků doma, aby efekt nadšení a zájmu zůstal udržen i nadále. Výsledky těchto dvou dlouhodobých IBSE aktivit budou jednak konzultovány mezi skupinou žáků a zapojeným učitelem, a za druhé budou konfrontovány i mezi zapojenými učiteli, členy expertní skupiny, odborným garantem aktivit a lektory.

Počítáno je také se školením pedagogů za účelem získání praxe při využití nových technologií, zařízení a vzdělávacích postupů. Samozřejmostí pak zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Webové stránky programu:

https://www.sk-cz.eu


logolink logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2021