Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 17 188 598,82 Kč
Dotace poskytnutá EU: 15 379 272,63 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 809 326,19 Kč
Vlastní zdroje OU: 904 663,10 Kč
Celkové náklady projektu: 18 093 261,92 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. května 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Projektový manažer: Ing. Hana Šandová, Ing. Lenka Tichá

Popis projektu:

Součástí excelentního biomedicínského výzkumu je in vivo testování a validace experimentálních dat na animálních modelech, což je zároveň nezbytný krok před aplikací a komercionalizací laboratorních výsledků. Na půdě LF OU působí mezinárodně uznávaný tým pro výzkum monoklonálních gamapatií (BCRG), který produkuje velké množství špičkových výsledků v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Tým se zabývá několika výzkumnými směry, z nichž zejména identifikace nových terapeutických cílů, validace prognostických biomarkerů a aplikace buněčných imunoterapií představují obrovský potenciál pro budoucí komercionalizaci a využití v klinické praxi. Transferu poznatků do praxe ovšem brání absence zařízení, které by umožňovalo testování a optimalizaci laboratorních výsledků v podmínkách in vivo. Vybudování infrastruktury s potřebnými parametry (vivária) tak zajistí možnost realizace kritických experimentů, které v této chvíli nejsou možné. Zároveň pak významně přispěje k dlouhodobě udržitelnému rozvoji biomedicínského výzkumu v regionu, jelikož nová infrastruktura bude dostupná i pro širší vědeckou komunitu v MSK. OU se tak stane atraktivní institucí i pro rozvoj nových vědeckých týmů v oblasti biomedicíny v rozsahu, který dosud nebyl možný.

Aktivity projektu:

V první fázi projektu dojde k dobudování nezbytné infrastruktury pro chov myší prostých specifických patogenů (SPF) s úrovní BSL 2 (vivárium). V rámci plánovaných výběrových řízení bude zajištěno potřebné vybavení vivária. Nově vytvořené zařízení bude akreditováno pro chov laboratorních zvířat (myší). Zároveň budou zaměstnáni noví, zkušení vědečtí pracovníci a PhD studenti z ČR a ze zahraničí. V další fázi, po obdržení akreditací, dojde k iniciaci práce s experimentálními zvířecími modely navazující na současný in vitro výzkum. Již v průběhu projektu bude plně funkční vivárium dostupné širší vědecké komunitě OU. V rámci projektu bude publikováno minimálně 6 vědeckých článků v impaktovaných časopisech a získán 1 mezinárodní vědecký projekt.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2020