Sport, zdraví a technologie

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 613 584 875,48 Kč
Dotace poskytnutá EU: 548 996 993,85 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 64 587 881,63 Kč
Vlastní zdroje OU: 32 293 940,82 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. března 2022

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Roman Minárik
Výkonný manažer: Ing. Hana Santariusová, Ing. Petr Svoboda
Finanční manažer: Bc. Michaela Palová

Popis projektu:

Projekt vytváří zázemí pro nově akreditované multidisciplinární studijní programy, které vychází z potřeb regionu postiženého nižším věkem dožití populace oproti celorepublikovému průměru. Ostravská univerzita poskytuje všechny tři stupně vzdělávání ve vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie, ale bez vlastního zázemí. Cílem projektu je především vybudování výukových a laboratorních prostor s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a využití nových technologií.

Aktivity projektu:

Aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím dvou klíčových aktivit:
KA1: Řízení projektu
KA2: Infrastrukturní zajištění výuky

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2019