Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Řešitel: Ostravská univerzita
Partner: Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 47 850 000,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 39 517 039,99 Kč
Vlastní zdroje OU: 8 332 960,01 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. prosince 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopadu 2022

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Výkonný manažer: RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.
Finanční manažer: Ing. Renáta Koniuchová, Mgr. Jana Škapová
Administrativa projektu: Mgr. Jana Škapová

Popis projektu:

Cílem projektu je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory rozvoje partnerství a spolupráce CEIT4I Ostravské univerzity s aplikační sférou zastoupenou společností VARROC Lighting Systems, v rámci společně realizovaného výzkumu. V rámci projektu vznikne a zahájí činnost společné výzkumné vývojové centrum AI-Met4AI, zaměřené na společný výzkum a vývoj metod umělé inteligence s aplikacemi v automobilovém průmyslu.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. povinná aktivita Řízení projektu (v projektu označena jako KA1)
 2. povinná aktivita Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou (v projektu označena jako KA2)
 3. povinná aktivita Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry (v projektu označena jako KA3)
 4. povinná aktivita Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů (v projektu označena jako KA4)
 5. povinně volitelná aktivita Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry (v projektu označena jako KA5)
 6. povinně volitelná aktivita Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství (v projektu označena jako KA6)
 7. volitelná aktivita Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury (v projektu označena jako KA7)
 8. volitelná aktivita Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů (v projektu označena jako KA8)

Cílem projektu je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory rozvoje partnerství a spolupráce CEIT4I s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Záměrem navrhovaného projektu je především analýza a zpracování vybraných typů dat pomocí metod výpočetní inteligence. Za vybrané typy dat považujeme vedle klasických číselných dat zejména obrazová data (digitální obrazy, videa, grafické soubory) a expertní znalosti.

Hlavními výzkumnými cíli jsou:

 1. Vypracování obecných modelů dat různých typů. Přitom předpokládáme, že data mohou být zatížena neurčitostí nebo dokonce jen ve formě expertních znalostí, což vyžaduje použití nestatistických technik fuzzy modelování.
 2. Rozpracování teorie a na základě ní metod a algoritmů pro řešení konkrétních úloh motivovaných problémy automobilového průmyslu. Zejména půjde o metody z oblastí počítačového vidění, numerického řešení diferenciálních rovnic, dolování informací z dat, zpracování signálu (včetně časových řad), aj.

Dílčí cíle jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí výzkumu specifikovaných v předešlé sekci.

 1. Výzkum a vývoj moderních metod analýzy a zpracování obrazů s aplikacemi v oblasti počítačového vidění;
 2. Zpracování data expertních znalostí metodami fuzzy přirozené logiky, logického usuzování a fuzzy aproximace.

Z metodického hlediska bude výzkum zaměřen především na vývoj nových speciálních metod fuzzy modelování a jejich kombinaci s jinými metodami, které jsou zaměřeny na zpracování dat. Účelem je umožnit zpracování zejména dat zatížených neurčitostí a také ukázat potenciál všech vyvíjených metod při řešení klasických úloh vyskytujících se v automobilovém průmyslu (např. modelování světelných toků, defektoskopie apod.). Záměrem je zejména realizovat základní výzkum, který povede k vývoji nových metod a algoritmů s cílem dosáhnout zlepšení proti současnému stavu.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 04. 2019