Univerzita PRO Region

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 22 537 501,97 Kč
Dotace poskytnutá EU: 19 156 876,67 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 2 253 750,20 Kč
Vlastní zdroje OU: 1 126 875,10 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosinec 2022

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Výkonný manažer: Ing. Kamila Řepková, Mgr. Helena Repaňová
Finanční manažer: Mgr. Jiřina Hladká
Správce rozpočtu: Ing. Martin Klimánek

Popis projektu:

Ostravská univerzita, jako veřejná VŠ, chce tímto projektem dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů. Projekt je založen na tvorbě nových/úpravě stávajících studijních programů posílením praktické výuky, zapojením budoucích zaměstnavatelů do procesu akreditací, spolupráci mezi VŠ v regionu tak, aby byly podpořeny specifické potřeby strukturálně postiženého regionu MSK.

Aktivity projektu:

Aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím čtyř klíčových aktivit:
KA1: Řízení projektu
KA2: Sport, zdraví a technologie
KA3: Klastr umění a designu
KA4: Partnerství mezi VŠ v regionu

Aktivity projektu jsou směřovány do SC 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Každá klíčová aktivita v sobě nese několik dílčích aktivit.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 07. 2019