Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440
Řešitel: Ostravská univerzita
Partneři: PrimeCell Advanced Therapy, a.s., Spadia LAB, a.s., Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s., Fakultní nemocnice Ostrava

Finanční dotace:

Dotace celkem: 51.735.440,-Kč
Dotace poskytnutá EU: 49.601.505,20 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 2.133.934,80 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 58.354.712,-Kč
Vlastní zdroje OU: 0,- Kč
Vlastní zdroje GBER: 6.619.272,-Kč
Ostravská univerzita celkem: 45.116.168,-Kč
GBER celkem: 13.238.544,-Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. srpen 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosinec 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Projektový manažer: Ing. Simona Konvičková
Finanční manažer: Ing. Mária Holubová, Ph.D.

Popis projektu:

Cílem projektu Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii je podpořit dlouhodobou mezisektorovou spolupráci prostřednictvím podpory partnerství Ostravské univerzity, veřejné výzkumné organizace, a čtyř subjektů z aplikační sféry včetně Fakultní nemocnice Ostrava. Díky projektu vzniká unikátní, společné a mezioborové vědecko-výzkumné a vývojové centrum, tedy nová infrastruktura a nové pozice pro výzkumné a vývojové pracovníky. Centrum se bude dlouhodobě a cíleně věnovat především problematice využití buněk v léčbě nádorových onemocnění krvetvorby. Realizace projektu povede nejen k vědecko-výzkumnému přínosu, ale díky zapojení firemního sektoru bude významně urychlen vývoj na buňkách založených léčiv tzv. moderní terapie a zásadně se zvýší potenciál pro využití výsledků v praxi. Projekt podporuje obousměrný přenos znalostí z vědecko-výzkumné činnosti a posiluje rozvoj specifických odborných dovedností výzkumných pracovníků z univerzitního prostředí o prakticky orientované zkušenosti zaměstnanců významných firem z oblasti biotechnologií a medicínsko-medicínské diagnostiky, kteří přispějí svým know-how a znalostmi v oboru. Výzkumné aktivity jsou přitom již nyní jasně definované.

Projekt organicky navazuje na jiné projekty příjemce a partnerů (podpořené programem Horizon 2020, TAČR, MSK, AZV atd.) a vhodně je doplňuje a rozvíjí. Vytvoření pevné platformy spolupráce a partnerství výzkumné organizace z ostravské aglomerace a subjektů z aplikační sféry bude pro region jednoznačným přínosem a ve svém důsledku podpoří zvýšení konkurenceschopnosti jak ve výzkumu, tak ve vysoce inovativní oblasti medicínské biotechnologie.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem je vytvoření a další rozvoj mezioborového společného vědecko-výzkumného a vývojového centra, nové infrastruktury, kde budou dlouhodobě spolupracovat výzkumné a vývojové týmy Ostravské univerzity a partnerů z aplikační oblasti na problematice využití buněk v léčbě nádorových onemocnění krvetvorby.

Specifickými cíli jsou:

  • podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů (aplikace podnětů a informací o aktuálním stavu výzkumu v oblasti buněčné terapie směrem k firmám; získávání praktických zkušeností z aplikační praxe),
  • vytvoření strategického plánu rozvoje spolupráce výzkumné organizace s aplikační sférou a zakotvení této spolupráce do interních norem zapojených subjektů,
  • vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště,
  • šíření výstupů a výsledků projektu (publikace, mezinárodní granty, patent).

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 10. 2018