Epidemiologický výzkum

Hlavním cílem výzkumu Centra epidemiologického výzkumu za podpory Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při Lékařské fakultě Ostravské univerzity je hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace. Demografický vývoj populace, resp. její stárnutí, je problémem, s nímž se musí vypořádat všechny regiony vyspělých zemí. Udržení fyzického i psychického zdraví do vysokého věku je jedním z mechanismů jak zajistit zdravé stárnutí populace. To zahrnuje identifikaci jak rizikových, tak protektivních faktorů zdraví včetně biologických prediktorů, které by pomohly při včasné diagnostice nemocí.

Zdravotní stav obyvatel z průmyslového regionu nespočívá pouze v odstranění negativního působení rizikových faktorů životního a pracovního prostředí, ale také ve zdravém životním stylu. Příprava na aktivní stárnutí vyžaduje vlastní přispění k udržení soběstačnosti do co nejvyššího věku. Zjištění vlivu reálného působení zdravotních rizik znečištěného životního prostředí, životního stylu a jejich vnímání, zvláště v souvislosti se stárnutím populace, je hlavním cílem výzkumných aktivit.

Sledovanými výstupními proměnnými jsou ukazatele zdravotního stavu jako např. genetické, epigenetické a fyziologické markery; onemocnění kardiovaskulárního systému, metabolická, onkologická, respirační, infekční i psychická či změny v socioekonomické struktuře obyvatel a percepce zdravotních rizik ve vztahu k zvyšujícímu se věku populace. Významnou iniciativou výzkumného týmu, resp. Centra epidemiologického výzkumu, je založení longitudinální kohortových studií a provádění dlouhodobého sledování výše uvedených ukazatelů zdravotního stavu a životního stylu obyvatelstva v environmentálně odlišně zatížených oblastech. Centrum epidemiologického výzkumu a Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví sdružuje odborníky infekční a neinfekční epidemiologie, přírodovědných a sociologických oborů a psychologie.

Výzkumné aktivity Centra/Ústavu se obecně zabývají zajišťováním a zvyšováním kvality života populace Evropské Unie do vysokého věku, tedy vysoce aktuálním tématem moderních společností. Proto výstupy práce mají dobrou aplikovatelnost při vytváření zdravotních politik a ochrany a podpory veřejného zdraví.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022