Moderní technologie v environmentální geografii - klíč k úzké spolupráci s praxí

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 15 853 206,41 Kč
Dotace poskytnutá EU: 14 184 447,84 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 668 758,57 Kč
Vlastní zdroje OU: 834 379,29 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 20210
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

strategický garant projektu: Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
projektový manažer: Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
finanční manažer: Ing. Eliška Kulová, Ph.D.

Popis projektu:

Cílem projektu je nákup přístrojového a materiálového vybavení umožňující studentům nově akreditovaného studijního programu v rámci komplementárního projektu ESF a ostatním studentům Katedry fyzické geografie a geoekologie OU reflektovat potřeby trhu práce, zvýšit jejich konkurenceschopnost a tím také motivovanost. Studenti budou komplexně vzděláváni v celém procesu od sběru dat v terénu, přes jejich analýzu až po návrh konkrétních opatření při řešení problému definovaného odborníky z praxe.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je nákup moderního přístrojového a materiálového vybavení na Katedru fyzické geografie a geoekologie OU, které povede k výraznému zkvalitnění komplexního vzdělávání, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a zvýšení zájmu o studovaný obor. V rámci projektu dojde k rozšíření přístrojového a materiálového vybavení katedry především o terénní přístroje sloužící k primárnímu sběru dat a to v oblastech Hydrologie, Geomorfologie, Digitálního průzkumu země a geografických informačních systémů, Geodézie a kartografie. Z pohledu potřeby trhu práce v Moravskoslezském kraji, v České republice, a také vzhledem k vývoji moderních technologií využívaných pro detekci environmentálních rizik, je celosvětovým trendem rozšiřování praktické výuky a motivace studentů k následnému studiu v navazujících magisterských oborech. Realizace projektu umožní Katedře fyzické geografie a geoekologie reflektovat tento trend a vytvořit podmínky pro akreditaci nového bakalářského a navazujícího magisterského programu Environmentální geografie v rámci komplementárního ESF projektu. Nové a moderní přístroje budou využívat i ostatní studenti bakalářských a navazujících magisterských programů Katedry fyzické geografie a geoekologie.

Aktivity projektu:

Aktivita č. 1 Řízení projektu
Aktivita č. 2 Infrastrukturní zajištění výuky


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 10. 2017