Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 11 170 343,29 Kč
Dotace poskytnutá EU: 9 994 517,68 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 175 825,61 Kč
Vlastní zdroje OU: 587 912,81 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

strategický garant projektu: doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
projektový manažer: doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
finanční manažer: Ing. Eliška Kulová, Ph.D.

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudování 3 moderních laboratoří na Katedře informatiky a počítačů: Laboratoř inteligentních systémů, Laboratoř počítačových sítí a operačních systémů a Laboratoř aplikované informatiky. Realizace projektu umožní technicky a materiálně zabezpečit vznik nových laboratoří, které budou využívat studenti nově vzniklého akreditovaného bakalářského studijního oboru Softwarové systémy v rámci komplementárního projektu ESF i ostatní studenti katedry, popř. univerzity.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování 3 nových moderních laboratoří na Katedře informatiky a počítačů Ostravské univerzitě, a to: Laboratoř inteligentních systémů, Laboratoř počítačových sítí a operačních systémů a Laboratoř aplikované informatiky, které povede k výraznému zkvalitnění vzdělávání, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení zájmu o studovaný obor. S ohledem na trh práce a vývoj technologií v oblasti IT je trendem rozšiřovat prakticky orientovanou výuku. Realizace projektu umožní reflektovat tento trend a vytvořit podmínky pro akreditaci unikátního bakalářského studijního oboru Softwarové systémy v rámci komplementárního projektu ESF. Výuka v tomto nově zřizovaném oboru bude klást důraz na zařazení převážně praktických prvků do výuky s významně nižším podílem všeobecné teorie. Tím bude student perspektivněji reflektovat požadavky trhu práce i budoucích zaměstnavatelů. Z pohledu potřeby trhu práce v Moravskoslezském kraji, v České republice, a také vzhledem k vývoji moderních technologií v oblasti IT, je celosvětovým trendem rozšiřování praktické výuky. Realizace projektu umožní Katedře informatiky a počítačů reflektovat tento trend a vytvořit podmínky pro akreditaci nového bakalářského oboru Softwarové systémy v rámci komplementárního projektu ESF. Výuka v nových laboratořích zajistí studentům pevný teoretický základ, zvýší názornost výuky, posílí provázanost teoretických znalostí s praxí a pomůže zvýšit motivovanost studentů a jejich zájem o studovaný obor. Nový akreditovaný obor bude lépe reflektovat potřeby trhu práce a zaručí komplexní vzdělávání studentů katedry, kteří budou schopni samostatné práce i práce v týmu. Nově vzniklé laboratoře budou využívat i ostatní studenti bakalářských a navazujících magisterských programů katedry, popř. i Přírodovědecké fakulty.

Aktivity projektu:

Aktivita č. 1 Řízení projektu
Aktivita č. 2 Infrastrukturní zajištění výuky - přístrojové a materiálové vybavení pro výuku


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 10. 2017