Tvůrčí centrum Fakulty umění

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345
Řešitel: Ostravská univerzita
Tento projekt je spolufinancován EU.

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 89 380 062,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 75 973 052,70 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 8 938 006,20 Kč
Vlastní zdroje OU: 4 469 003,10 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: doc. MgA. František Kowolowski
projektový manažer: Mgr. Dana Starostková
finanční manažer: Ing. Jana Klimešová

Popis projektu:

Tvůrčí centrum FU představuje koncept specializovaných celků implementujících moderní technologie, nástrojové vybavení, procesy umělecké produkce do výukových a tvůrčích činností v rámci studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění. Cílem projektu je vytvoření prostředí, ve kterém se propojuje stávající, tradiční koncept uměleckého vzdělávání s oblastí transferu, práce s technologiemi a moderním vybavením, které odpovídají současným podmínkám umělecké produkce v kreativních odvětvích.

Hlavní cíle projektu:

 • Vybudování infrastruktury - Tvůrčího centra se všemi plánovanými celky, které umožní zásadní zlepšení kvality ve studijních programech Hudební umění a Výtvarná umění.
 • Realizovat koncept propojení tradičně pojatých uměleckých oborů s novými možnostmi, které přináší prudký technologický rozvoj.
 • Realizací projektu docílit zásadních změn v koncepci a tuto úspěšně obhájit v akreditačním procesu (přímá návaznost na ESF projekt).
 • Implementací technologií, vybavení a pracovních postupů zvýšit obsahovou relevanci studijních programů pro potřeby trhu práce (v kreativních odvětvích).
 • Simulovat praktické postupy a procesy (relevantní pro jednotlivé celky) ve výukovém procesu.
 • Docílit efektivního propojení aktivit mezi jednotlivými celky Tvůrčího centra (sdílení infrastruktury, logické prolínání produkčních činností) garantované specializovanými ateliéry a katedrami a rovněž docílit propojení mezi výtvarnou a hudební částí fakulty v intencích umělecké produkce.
 • Zásadně zvýšit kompetence akademických pracovníků na požadovaný standard vzhledem k vybavení jednotlivých celků.
 • Zásadně rozšířit portfolio reálných dovedností a zkušeností absolventů v dílčích specializovaných oblastech definovanými studijními plány a profily absolventů v intencích dotčených oborů (přímá návaznost na ESF projekt).
 • Realizaci projektu docílit srovnatelné prostředí s prestižními institucemi podobného zaměření.
 • Vytvoření materiálních podmínek (používané technologie a hudební nástroje) podmiňujících aktivní účast předních odborníků ze zahraničí.
 • Dosažené dílčí cíle na základě praktických zkušeností podrobovat analýzám efektivity pracovních postupů i vynaložených prostředků s cílem vytvoření strategie a koncepce dlouhodobé funkcionality a udržitelnosti jednotlivých celků (závěrečná fáze) a jejich dalšího rozvoje.

Aktivity projektu:

KA 1 = Řízení projektu
KA 2 = Hudebně tvůrčí centrum Tvůrčího centra
KA 3 = Centrum digitálních technologií Tvůrčího centra


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 09. 2017