Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 133 003 684,96 Kč
Dotace poskytnutá EU: 119 003 297,06 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 14 000 387,90 Kč
Vlastní zdroje OU: 7 000 193,96 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. května 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2023
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

řešitel: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
hlavní manažer projektu: Ing. Martina Muroňová Tabašková
finanční manažer: Ing. Iva Fajkisová

Popis projektu:

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium. Velká část projektu je zaměřena na zavedení a rozvoj systémů pro hodnocení kvality a řízení instituce a dovést tak OU k institucionální akreditaci.

Hlavní cíle projektu:

Kvalitní studium = uplatnitelný absolvent - postupnými kroky zvýšit kvalitu vzdělávání, abychom vychovali úspěšné a na trhu práce uplatnitelné absolventy

K tomu dospějeme splněním následujících dílčích cílů:

 • zvýšením jazykových kompetencí akademických pracovníků OU
 • zvýšením počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce
 • modernizací a zatraktivněním výuky a zvýšením pedagogických kompetencí akademických pracovníků a postupným zaváděním nových metod do výuky
 • upravením obsahu pregraduálních studijních programů v návaznosti na potřeby trhu práce
 • zaměřením se na potřeby trhu práce jeho pravidelným monitoringem, rozvíjením spolupráce se zástupci zaměstnavatelů v regionu a posilováním vazeb s absolventy

Vybudovat atraktivní mezinárodní studijní a pracovní prostředí

 • vytvořením kvalitního zázemí pro zahraniční studenty a pracovníky
 • rozvojem strategií v oblasti internacionalizace a jejich aktivním naplňováním
 • rozvojem mezinárodní spolupráce a partnerství

Odstranit bariéry ke studiu a udělat z Ostravské univerzity plně otevřenou univerzitu s plně rozvinutým komplexním systémem poradenských a informačních služeb a snížit tak studijní neúspěšnost

Rozvíjet a posilovat nástroje pro kontrolu kvality a zlepšit strategické řízení

 • vytvořením chybějících nástrojů pro interní systém hodnocení kvality všech oblastí činnosti OU
 • vytvořením systému pro řízení lidských zdrojů
 • vytvořením jednotného systému projektového a finančního řízení
 • zvýšením efektivity strategického řízení univerzity

Aktivity projektu:

KA 1 = ŘÍZENÍ PROJEKTU
KA 2 = ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI OU
KA 3 = ÚPRAVY STĚŽEJNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ OU
KA 4 = MONITORING TRHU PRÁCE A POSILOVÁNÍ VAZEB OU S ABSOLVENTY
KA 5 = SYSTÉMOVÁ PODPORA INTERNACIONALIZACE OU
KA 6 = ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB PRO STUDENTY OU
KA 7 = ADAPTACE STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ NA OU
KA 8 = HODNOCENÍM KVALITY K JEJÍMU ZVYŠOVÁNÍ
KA 9 = POSÍLENÍ NÁSTROJŮ EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ NA OU


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 08. 2023