Informační technologie pro OU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002346
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 4 999 481,80 Kč
Dotace poskytnutá EU: 4 249 559,53 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 499 948,18 Kč
Vlastní zdroje OU: 249 974,09 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. května 2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

řešitel: Mgr. Monika Šumberová, MBA
administrátor projektu: Ing. Iva Fajkisová

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na upgrade infrastruktury pro elektronizaci agendy OU = intranetové technologie, která sdružuje všechny informační systémy a aplikace sloužící pro podporu řízení studijní a akreditační agendy, publikační a VaV činnosti a bude významně sloužit k měření a hodnocení kvality činnosti OU. V rámci rozvoje distančního vzdělávání plánujeme pořídit nástroje pro tvorbu on-line kurzů a multimediálních přednášek vhodných jak pro studenty se SP, tak pro ostatní studenty i zaměstnance.

Hlavní cíle projektu:

Cíle projektu naplňují dílčí cíle Dlouhodobého záměru Ostravské univerzity - dílčí cíl 1: Informační technologie jako nástroj efektivního řízení a dílčí cíl 4: Posílení kvality studia se zaměřením studenta.

Aktivity projektu:

KA 1 Řízení projektu
KA 2 Zpřístupnění vysokoškolského prostředí
DA 2.1 Upgrade portálové technologie
Dílčí aktivita je zaměřena na aktualizaci portálové technologie univerzity, jejímž cílem je implementovat v čase realizace projektu nejnovější verzi portálové technologie, zajistit dostatečnou podporu, a to zejména z bezpečnostního hlediska. Zpřístupnit architektům a programátorům nové vlastnosti programovacího jazyka JAVA a tím zajistit / udržet vysokou míru efektivity provozu portálové technologie. Zajistit odpovídající technologické zázemí, které požaduje systém studijní agendy.

DA 2.2 Pořízení zařízení pro záznam a streaming
V dílčí aktivitě bude zajištěna technologie pro záznam, streaming a publikaci obrazu, zvuku a prezentací včetně vybudování technologického zázemí umožňující informačně-bezbariérový přístup ke vzdělávacím objektům na bázi technologie vícedruhových médií s podporou audiovizuální komunikace při konzultacích těchto materiálů. Bude budována komplexní infrastruktura umožňující tvorbu a nasazení nových progresivních technologií pro podporu všech fází cyklu realizace záznamů pro tvorbu on-line kurzů na bázi vícedruhových médií a adaptaci záznamů pro potřeby studentů se speciálními potřebami.

logolink

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 08. 2017