Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Člověk v čase změny
Id projektuSGS14/FF/2024
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem projektu nazvaného ?Člověk v čase změny?, je postihnout chování a postoje jednotlivců či sociálních skupin ve zlomových momentech politicky, hospodářsky i sociálně turbulentního ?dlouhého? 19. a ?krátkého? 20. století. Badatelský tým se bude věnovat třem základním segmentům výzkumu: 1. Staré elity ve víru změn 19. století: V rámci segmentu bude zkoumána otázka role šlechty v procesu radikalizace občanských vrstev společnosti na konci 18. a v první polovině 19. století, průběh a míra začlenění do rodící se občanské společnosti atd. 2. Moderní elity na přelomu epoch: V rámci segmentu bude zkoumána problematika utváření moderního politického stranictví v poslední třetině 20. století. Speciální pozornost bude věnována vztahu moderních politických elit napříč národnostní, konfesní a politickou orientaci vůči rakousko-uherskému státu, resp. jeho státoprávním nástupcům po skončení první světové války. 3. Člověk a totalita: Cílem segmentu bude představit některé dosud méně známé oblasti života v Československu v letech 1948?1989. Za všechny uveďme např. činnost zahraničních výzvědných služeb na našem území a s tím spojené aktivity československých kontrarozvědek, československo-polské protirežimní aktivity po vystoupení hnutí Solidarita v roce 1981 ad. Vše bude sledována na příkladech jednotlivců na pozadí tzv. velkých dějin. Výsledky výzkumu budou publikovány na stránkách odborné monografie a studií v databázovaných (Scopus), recenzovaných časopisech a prezentovány na vědeckých konferencích.