Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Činitelé ovlivňující porozumění (e)neuměleckých textů u studentů středních odborných škol s technickým zaměřením v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
Id projektuSGS12/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKonstruktivistické pojetí výuky je trendem kurikulárních změn ve vzdělávání žáků základních a středních škol v českém i světovém kontextu i v souvislosti s proměnou koncepce maturitní zkoušky. Čtenářské porozumění textů každodenní, neumělecké povahy nelze rozvíjet u žáků izolovaně, ale s interdisciplinárním přístupem, rozvojem žákovských transverzálních a (e)čtenářských, digitálních, mediálních strategií, kompetencí v každodenních situacích. Na podprůměrnou úroveň čtenářské gramotnosti u generace patnáctiletých českých chlapců poukázaly opakovaně mezinárodní výzkumy PISA (2009, 2018). Žáci středních odborných škol strojních v Moravskoslezském a Olomouckém kraji patří (dle PISA, PIAAC) k ohroženým skupinám z hlediska jejich úrovně čtenářských strategií, dokáží vyhledat informace v různorodých zdrojích, ale zaostávají v strategickém zpracování/hodnocení dat. Projekt je zaměřen na zkoumání vnějších/vnitřních činitelů ovlivňujících čtenářské porozumění textů neuměleckých u žáků středních odborných škol strojních. Řešitelský tým využije svých odborných, metodologických kompetencí, zkušeností z oblasti pedagogiky, diagnostiky, evaluace i výsledků domácích/zahraničních výzkumů se zaměřením na čtenářskou/digitální gramotnost. K výzkumu porozumění neuměleckých textů u vybrané skupiny žáků budou využity kvalitativní metody (metoda focus group, obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované rozhovory) i kvantitativní metody (dotazníky, didaktický test), které stanoví deskriptory pro popis činitelů ovlivňujících porozumění neuměleckých textů výzkumného souboru žáků. Výsledky výzkumu přispějí k inovativnímu (e) čtenářství v konstruktivistickém pojetí středoškolské výuky žáků. Cílem projektu je identifikovat činitele s vlivem na porozumění textů každodenní povahy u výzkumného souboru středoškolských žáků. Dílčím cílem projektu je zjistit, jaké druhy neuměleckých textů mají žáci v oblibě a jaké neumělecké aj. druhy textů řadí školy /žáci k doporučené školní četbě.