Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fylogenetické, ekologické a etologické studie vybraných skupin živočichů
Id projektuSGS01/PřF/2023
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt řeší dílčí otázky biologické diverzity z různých úhlů pohledu (ekologie, fylogeneze, populační genetika a etologie) na vybraných modelových skupinách (hmyz, korýši, ryby a savci), které navazují na výzkumné cíle jednotlivých školitelů a výzkumných týmů. V rámci projektu je vytyčeno několik výzkumných cílů, které jsou tématicky vymezeny do okruhů: A) Systematické a fylogenetické studie vybraných skupin desetinohých korýšů (Decapoda) symbiotických krevet Palaemonidae a Alpheidae a krabů čeledi Portunidae; B) Molekulární fylogeneze a integrativní taxonomie vybraných taxonů čeledi Cecidomyiidae (Diptera); C) Problematika kojení a alokojení několika vybraných druhů podčeledi Caprinae; D) Grooming a sociální interakce u kočkodanů; E) Ekologické interakce hmyzu ve vztahu k biodiverzitě; F) Molekulární fylogeneze a klasifikace čeledi Forficulidae (Dermaptera); G) Popis nové hybridní zóny sekavců rodu Cobitis (Linnaeus, 1758); H) Ekologie, diverzita a etologie tyrfofilních a endofytických druhů vážek. Cíle přitom korespondují s dílčími výzkumnými otázkami řešenými v rámci dizertačních prací. Rukopisy k vybraným výstupům budou submitovány do odborných impaktových časopisů, dílčí výsledky pak dle možností prezentovány na národních a mezinárodních vědeckých konferencích.