Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Od termínu k metafoře II. K procesu determinologizace na příkladu termínů z oblasti hudby a sportu
Id projektuSGS13/FF/2023
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na projekt SGS realizovaný na katedře germanistiky v roce 2022, jehož cílem bylo analyzovat a popsat změny probíhající v užívání odborné slovní zásoby v německém tisku. V rámci předkládaného projektu se pozornost zaměří na termíny z oblasti hudby a sportu. Cílem projektu je zjistit, jak jsou vybrané termíny z daných oblastí užívány v přeneseném významu v německé publicistice. Jako materiální základna bude využíván největší německý jazykový korpus DeReKo (Mannheim). V rámci analýzy bude pozornost zaměřena jednak na kontexty, v nichž jsou termíny v přeneseném významu užívány, a vzhledem k tomu, že termíny v těchto kontextech slouží jako metafory pro objasnění nových, neznámých skutečností, budou popsány i skutečnosti, které jsou danými termíny označovány. Současně tak budou analyzovány i funkce, které termíny v daném kontextu plní, přičemž je zřejmé, že ne vždy musí být recipientům jasný původní význam odborného výrazu. Frekvenční analýzy poskytnou obraz toho, nakolik je tento jev v německých médiích rozšířený. Výzkum bude zahrnovat nově i kontrastivní hledisko, protože užití vybraných termínů v přeneseném významu bude srovnáno s jejich obdobným užitím v české publicistice. Výzkum tak rozšíří pohled na specifickou funkci odborných termínů, které se zatím ve výzkumu věnovala jen okrajová pozornost.