Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Systematické a fylogenetické studie vybraných skupin korýšů s využitím molekulárních a morfologických analýz
Id projektuSGS02/PřF/2022
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budou řešeny zejména systematické a fylogenetické studie v rámci dvou skupin desetinohých korýšů (Decapoda) - krevet (Caridea) a krabů (Brachyura). Studie budou provedeny na krevetách z čeledí Palaemonidae a Alpheidae, a dále na krabech plovatcích Portunidae. Výzkum krevet bude zaměřen hlavně na skupiny atlantských a Indo-tichomořských symbiotických krevet asociovaných s koráli, ostnokožci a houbovci. Studie budou tematicky navazovat na projekty navrhovatele uskutečněné v minulých letech a nově budou zaměřeny i na fylogenezi a taxonomickou revizi polyfyletického rodu krevet Periclimenes. K taxonomické revizi rodů budou využity vlastní sbírky krevet a krabů, kterými disponuje krustaceologický tým Katedry biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity a zapůjčené muzejní sbírky z Přírodovědných muzeí v Paříži, Leidenu a na Taiwanu, se kterými navrhovatel projektu dlouhodobě spolupracuje. K ověření genetické identity dílčích druhů budou použita srovnání vybraných úseků sekvencí mitochondriálních genů, k rekonstrukci molekulárních fylogenezí studovaných skupin bude využito vícegenových analýz. Výstupy tohoto projektu budou především finalizace dílčích výsledků taxonomické revize bazálního komplexu Pontoniinae. Dále budou pokračovat práce na revizích krabů rodů Cycloachelous a Lupocyclus, a také na krevetách rodu Salmoneus a dalších příbuzných rodech. Rozpracovány budou dílčí molekulární analýzy vybraných druhových komplexů a popisy nových druhů rodu Periclimenes, ale i dalších rodů krevet čeledi Palaemonidae. Rukopisy k vybraným výstupům budou submitovány do odborných impaktových časopisů, dílčí výsledky pak dle možností prezentovány na národních a mezinárodních vědeckých konferencích.