Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktory životního stylu determinující zdravé stárnutí
Id projektuSGS06_2021
Hlavní řešitelMgr. Dagmar Skýbová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýsledky epidemiologických studií, jak kohortových (HELEN, EHES), tak longitudinálních (ELSPAC, CELSPAC, SHARE, ELSA) sledujících trendy rizikových faktorů ve vztahu ke zdraví, dokládají ve svých výsledcích zásadní dopad způsobu života na zdraví každého jedince, respektive komplexnost vztahu chování a zdraví. Porozumění počátku chronické nemoci v průběhu života a pochopení vztahu mezi věkem a modifikovatelnými rizikovými faktory životního stylu s prvním a dalším výskytem chronického onemocnění je klíčové pro zaměření prevence. Prevalence chronických onemocnění se neustále zvyšuje se stárnutím populací. Riziko chronických onemocnění se začíná formovat již v dětství a s věkem stoupá. Zvláště důležitá je multimorbidita dospělých ve středním věku, kdy se začínají projevovat první chronická onemocnění, jejichž jednou z hlavních příčin je nezdravý životní styl vytvářený od narození. V navrženém projektu budou analyzována data z dotazníků matek a otců prospektivní longitudinální studie ELSPAC, poskytnutá výzkumným centrem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity RECETOX. Do analýz budou vstupovat data týkající se zdravotního stavu, životního stylu a demografických údajů kohorty matek a otců z let 1990, 1994, 1998, 2006, 2010. Výsledky analýz studie přispějí k odhalení determinant zhoršujícího se zdravotního stavu stárnoucí populace, doplní tak aktivity projektu HAIE a navazujících projektů, a upřesní rozhodující faktory pro cílení preventivních aktivit ve vztahu ke zdravému stárnutí.