Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Specifika fluviální krajiny v kontextu historických a budoucích změn
Id projektuSGS10/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSoučasná fluviální krajina vznikla spolupůsobením přírodních a antropogenních procesů. Jedná se o krajinu významně přetvořenou a využívanou lidmi. Pro člověka je proto klíčové poznat procesy a vazby v?ní probíhající a znát specifika jejího historického vývoje. Prohlubovaní těchto znalostí nám umožňuje zkoumat potenciálních hrozby (povodně, eroze, zhutňování lesních půd apod.) či predikovat budoucí dopady způsobené změnou klimatu a minimalizovat negativní antropogenní vlivy. Předkládaný jednoletý projekt si klade za svůj hlavní cíl prohloubit vědecké poznatky o současném stavu fluviální krajiny. Dílčími cíli projektu jsou: (i) výzkum říčního kontinua s ohledem na morfologii a množství organické hmoty, (ii) zkoumání možnosti zadržování vody v?půdě a matematické modelování distribuce půd, (iii) výzkum historických změn fluviální krajiny a zhodnocení ekosystémových služeb v?rámci intravilánu a (iv) hodnocení současného a budoucího stavu fluviální krajiny ve vztahu k?vybraným hrozbám. Ke splnění hlavního i dílčích cílů bude využito metod geomorfologického mapování, sedimentární analýzy, environmentální modelování, hodnocení ekosystémových služeb, studium archivních materiálů. Výsledkem bude rozšíření vědecké báze o fungování jednotlivých procesů a jejich vzájemné interakce což posílí schopnosti člověka čelit negativním dopadům změn klimatu.