Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kvartérně geomorfologický výzkum horských a podhorských oblastí, aktivita geohazardů a vliv antropogenních zásahů do krajiny
Id projektuSGS12/PřF/2021
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceGeomorfologický výzkum je nedílnou součástí poznání krajiny z hlediska vzniku a vývoje forem reliéfu, frekvence a intenzity procesů formující daný reliéf a následného antropogenního ovlivnění. Identifikace predispozic, aktivity a odezvy geomorfologických procesů v krajině patří mezi komplexní geovědní výzkumy řešící jejich vztahy i s ohledem na klimatické změny v minulosti a současnosti. Georeliéf zároveň představuje přírodní archiv geomorfologických procesů a forem, jejichž vývoj a aktivitu lze datovat a poskytnout tak jedinečná data o frekvenci a magnitudu procesů od minulosti až po současnost. Jedním z klíčových faktorů ovlivňující současný stav georeliéfu je antropogenní transformace, která může urychlovat nebo naopak zpomalovat jeho vývoj. Cílem projektu je prohloubit znalosti o vývoji georeliéfu od kvartéru až po současnou transformaci s důrazem na horské a podhorské oblasti a oblasti postižené silnou antropogenní přeměnou. Jednotlivými dílčími cíli jsou pak: (i) interpretace strukturně-tektonického vývoje komplexních svahových deformací, (ii) datování aktivity gravitačních a fluviálních geomorfologických procesů včetně dendroekologického aspektu stromů a vývoje horských niv a říčních teras a (iii) současný stav a vývoj antropogenní krajiny s důrazem na stará důlní díla. Využitím širokého a moderního metodického aparátu (např. strukturní měření, geomorfologické mapování, geofyzikální měření, radiokarbonové, kosmogenní a dendrogeomorfologické datování, nebo sedimentární analýzy) jsme schopni postihnout geomorfologický vývoj jak do minulosti, tak i v současnosti.