Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fylogenetické a systematické studie vybraných skupin členovců
Id projektuSGS04/PřF/2020
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budou řešeny fylogenetické, systematické a ekologické studie vybraných skupin členovců, tj. krevet čeledí Palaemonidae a Alpheidae a dvoukřídlého hmyzu řádu Diptera. Spojujícím článkem těchto studií jsou, kromě stejného metodického přístupu (tj. kombinace morfologických a molekulárních metod), symbiotické vztahy daných členovců s jinými organizmy - u krevet jsou to houbovci, koráli, či ostnokožci, a u dvoukřídlého hmyzu asociace určitých mykofágních čeledí s hostitelskými druhy hub a rostlin. Hlavními cíli projektu jsou v případě studia krevet: (1) provést systematickou revizi dostupného materiálu rodu Salmoneus (čeleď Alpheidae) a zahájit jejich analýzy DNA pro budoucí fylogenetickou studii, (2) finalizovat dílčí fylogenetické studie symbiotických krevet čeledi Palaemonidae se zaměřením na krevety asociované s mořskými houbami a rodový komplex Cuapetes - Palaemonella. V rámci studií dvoukřídlého hmyzu, bude cílem zejména dokončení fylogenetických a DNA barcoding studií v rámci infrařádu Bibionomorpha (zejména čeledi Bibionidae, Cecidomyiidae). Pro fylogenetické studie budou využity multigenové analýzy založené jak na mitochondriálních, tak jaderných markerech. Pro konstrukci fylogenetických stromů budou využity metody maximum likelihood a Bayesiánská analýza. Pro systematickou revizi bude využita bohatá sbírka dvoukřídlého hmyzu a krevet, kterou disponuje Katedra biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity. V případě studia krevet byla navázána úzká spolupráce s odborníky z muzeí a univerzit (Paříž, Leiden, Taiwan), kteří mohou poskytnout další kvalitní materiál. V rámci studia dvoukřídlého hmyzu probíhá dlouhodobě spolupráce se specialisty na jednotlivé čeledi jak z evropských (Norsko, Finsko, Německo), tak dalších zemí (USA, Taiwan). Výstupy projektu budou publikovány v odborných impaktovaných časopisech.