Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktory ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením
Id projektuSGS01/PdF/2020
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVzdělávací tendence směrem ke konstruktivistickému pojetí výuky jsou v ČR opožděnější než ve světě, což má (dle PISA, PIAAC) za následek snižování funkční (čtenářské) gramotnosti i u současné digitální generace českých žáků základních, středních škol. Patnáctiletí žáci (zvl. chlapci), kteří v mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti (PISA) dosahují dlouhodobě podprůměrných výsledků vynikají v dovednostech vyhledat informace v různých zdrojích, ale zaostávají v dovednostech psané informace zpracovat, hodnotit. Projekt je zaměřen na zkoumání vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením v ČR. Čtenářská gramotnost je dnes celoživotním právem, potřebou každého jedince, což vyžaduje sociální vyspělost, komunikativní, čtenářskou kompetentnost k řešení každodenních problémových situací, umění kriticky myslet, týmově pracovat, rozvíjet metakognici a metamotivaci i v oblasti profesní orientace a uplatnění se na trhu práce v měnící se "digitální"společnosti?. Řešitelský tým využije svých odborných a metodologických kompetencí, zkušeností, poznatků z oblasti pedagogiky,diagnostiky, evaluace i výsledků domácích a zahraničních výzkumů se zaměřením na čtenářskou a digitální gramotnost. Při zkoumání faktorů ovlivňujících úroveň čtenářských strategií žáků budou využity kvalitativní metody (metoda focus group, obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované rozhovory) i kvantitativní metody (dotazníky), které stanoví deskriptory pro popis faktorů ovlivňujících úroveň čtenářských strategií výzkumného souboru žáků. Výsledky výzkumu přispějí k novému pojetí výuky ke čtenářství v konstruktivistickém pojetí napříč oborovým zaměřením středoškolské výuky. Cílem projektu je identifikovat faktory ovlivňující úroveň čtenářských strategií výzkumného souboru žáků SOŠ s technickým zaměřením. Dílčím cílem projektu je zjistit, jaké knihy a autory mají ve svých školních maturitních seznamech SOŠ v regionech ČR.