Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proměny struktur a vztahů ve středověké společnosti
Id projektuSGS06/FF/2020
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt "Proměny struktur a vztahů ve středověké společnosti" volně navazuje na předchozí projektové záměry týkající se výzkumu středověké společnosti, kultury a příslušných pramenů realizované v rámci Centra Vivarium. Hlavní podstatou a přínosem celého projektu je intenzivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia do interdisciplinárního výzkumu sledované problematiky. Studenti se budou zabývat sledovanými okruhy otázek z pohledu témat svých graduačních prací a zároveň budou zapojeni do týmové práce. Jejich účast na projektu bude využita pro zintezívnění a prohloubení výzkumu, který je základem jejich graduačních prací. Společným badatelským tématem je otázka proměn struktur a vztahů ve středověké společnosti se zaměřením na prostředí českých zemí (s přesahem do zahraničí). Hlavními okruhy výzkumu budou rozmanité sociální, politické i ekonomické vztahy, které se vyskytovaly uvnitř středověké společnosti. Podoba vnitřních struktur středověké společnosti byla určována řadou faktorů, jako byla mocenská role panovníka, šlechty a ostatních stavů, podoba a složení zemských institucí (sněmy, soudy), církevní správa či pozemkové vlastnictví. Výzkum zohlední základní sociální struktury (úloha rodiny a manželství), úlohu společných kulturních identit a víry či roli formální komunikace, gest a symbolů při utváření vztahů a vazeb uvnitř středověké společnosti. Struktury a vazby uvnitř středověké společnosti tak budou vnímány v jejich širokém významovém spektru a daná problematika bude zkoumána za možného využití různých metodických přístupů. Hlavními výstupy projektu budou vypracované odborné studie všech členů řešitelského týmu, které budou publikovány v recenzovaných odborných periodikách a sbornících (část bude publikována v zahraničí).