Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ostravské univerzity
Id projektuFRVŠ
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavřešený
AnotaceOstravská univerzita získala v roce 2018 institucionální akreditaci v několika vzdělávacích oblastech, mimo jiné i v oblasti č. 30 Učitelství. V souvislosti s akreditacemi nových studijních programů realizovaných na Ostravské univerzitě, které souvisí s přípravou budoucích pedagogických pracovníků, jsou ve studijních plánech zařazeny předměty, jejichž obsahová náplň odpovídá novým podmínkám a trendům na základních a středních školách. V souladu s touto myšlenkou byla vytvořena koncepce tohoto projektu, jehož cíle a aktivity však nesouvisí pouze s přípravou nových, aktualizovaných studijních programů učitelských oborů, ale také se zkvalitňováním a zintenzivněním spolupráce se školami a učiteli z praxe, s cílem přiblížit studentům tvůrčí aspekty učitelské práce a posílit tak jejich motivaci pro výkon profese. V projektu je vymezeno pět cílů: - podpora tvorby studijních materiálů a studijních opor pro nově akreditované studijní programy, - příprava studijních programů v rámci vzdělávací oblasti Neučitelská pedagogika, - Didaktické intervence ?19? - Spolupráce s učiteli a dalšími odborníky v oblasti přípravy učitelů, - zvyšování kompetencí studentů v praktické výuce ? posilování reflektovaných pedagogických praxí, - oborová didaktika jako koordinující disciplína reflektující aktuální výsledky výzkumu. Na aktivitách vedoucích k naplňování těchto cílů budou participovat všechny fakulty Ostravské univerzity připravující učitele - pedagogická, filozofická, přírodovědecká. Podíl jejich zapojení je v letošním roce rozdělen na třetiny, neodpovídá podílu těchto fakult na realizaci učitelských studijních oborů na univerzitě. Jednotlivé dílčí aktivity jsou podrobněji popsány v části pět této projektové žádosti. Dosažení uvedených cílů je v kompetenci akademických pracovníků všech tří zapojených fakult Ostravské univerzity.