Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914
Id projektuGA20-00420S
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt se týká tématu etnizace politického, školského a právního systému v Předlitavsku (imperiálním Rakousku). Záměrem veřejné správy bylo zmírnit národnostní konflikty provedením národnostního rozdělení populace do teritoriálně promíchaných, avšak administrativně oddělených, částečně samosprávných národních skupin. Ohraničení takových skupin se však ukázalo být obtížným. Projekt zreviduje dosavadní znalosti o dopadech Moravského vyrovnání 1905 provedením detailní analýzy vývoje v šesti největších etnicky smíšených, tj. česky a německy hovořících, městech Moravy v letech 1905-1914. Obzvláštní pozornost bude věnována důsledkům legislativních změn v otázce úředního jazyka a národnostní klasifikaci voličů, školáků a členů školních rad na Čechy a Němce. Projekt má význam a obecnější přesah, neboť Předlitavsko vyzkoušelo právě na Moravě cestu ?personální národní autonomie?. Bude rozpracována rovněž otázka tenze mezi individuálními a kolektivními právy.